Strategia redukcji cytotoksyczności i uzyskania skuteczności estetycznej po 15 minutach wybielania zębów w gabinecie

Ocenić in vitro skuteczność estetyczną i cytotoksyczność żelu wybielającego zawierającego 35% nadtlenek wodoru (BG-35% H 2 O 2 ), stosowanego w różnych odstępach czasu, na emalii pokrytej lub nie, biomateriałami polimerowymi.
  1. Rusztowania z nanowłókna (NSc) i katalizator podkładowy (PrCa) zostały użyte do pokrycia bydlęcych krążków szkliwa/zębiny przed nałożeniem BG-35% H 2 O 2 , zgodnie z następującymi grupami: G1-kontrola ujemna (NC, bez leczenia ); G2, G3 i G4-BG-35% H 2 O 2  aplikowane przez 3 × 15, 2 × 15 i 15 min; G5, G6 i G7-BG-35% H 2 O 2  nałożone na szkliwo pokryte NSc i PrCa 3 × 15; 2 × 15 i 15 min.
  2. Pożywkę hodowlaną ze składnikami żelu dyfundowanego przez krążki nakładano na komórki MDPC-23, które oceniano pod względem żywotności (VB), integralności błony (IM) i stresu oksydacyjnego (OxS). Analizie poddano również ilość rozproszonego H 2 O 2  oraz skuteczność estetyczną (ΔE/ΔWI) tkanek zęba (ANOVA/Tukey; p < 0,05).
  3. Jedynie G7 była podobna do G1 pod względem VB (p > 0,05). Najniższa wartość dyfuzji H 2 O 2  wystąpiła w G4 i G7, gdzie komórki wykazywały najmniejszą wartość OxS niż G2 (p < 0,05). Pomimo tego, że G5 wykazywał największy ΔE w pozostałych grupach (p < 0,05), skuteczność estetyczna obserwowana w G7 była zbliżona do G2 (p > 0,05). ΔWI wskazało na większy efekt wybielania w grupach G5, G6 i G7 (p < 0,05).

Ryboflawina jako obiecujący środek przeciwdrobnoustrojowy? Przegląd z wielu perspektyw.

  • Ryboflawina, bardziej znana jako witamina B2, wchodzi w skład składnika kompleksu witamin B. Ryboflawina składająca się z dwóch ważnych kofaktorów, mononukleotydu flawiny (FMN) i dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD), które biorą udział w wielu procesach oksydacyjno-redukcyjnych i metabolizmie energetycznym.
  • Oprócz utrzymania zdrowia ludzkiego, różne źródła donoszą, że ryboflawina może hamować lub dezaktywować wzrost różnych patogenów, w tym bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, podkreślając możliwą rolę ryboflawiny jako środka przeciwdrobnoustrojowego.
  • Co więcej, ryboflawina i flawiny mogą wytwarzać reaktywne formy tlenu (ROS) po wystawieniu na działanie światła, wywołując uszkodzenia oksydacyjne w komórkach i tkankach, a zatem są doskonałymi naturalnymi fotosensybilizatorami. Kilka badań zilustrowało skuteczność terapeutyczną fotoaktywowanej ryboflawiny przeciwko infekcjom szpitalnym i infekcjom bakteryjnym opornym na wiele leków, a także infekcjom biofilmu związanego z drobnoustrojami, ujawniając potencjalną rolę ryboflawiny jako obiecującego kandydata przeciwdrobnoustrojowego, który może służyć jako jedna z alternatyw w zwalczaniu globalnego kryzys pojawiania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe obserwowany u różnych drobnoustrojów chorobotwórczych.
  • Ryboflawina może również brać udział w modulowaniu odpowiedzi immunologicznych gospodarza, co może zwiększać usuwanie patogenów z komórek gospodarza i zwiększać obronę gospodarza przed zakażeniami drobnoustrojami.
  • Zatem podwójne działanie ryboflawiny zarówno na patogeny, jak i odporność gospodarza, odzwierciedlone przez jej silne działanie bakteriobójcze i łagodzenie stanu zapalnego w komórkach gospodarza, dodatkowo sugeruje, że ryboflawina może być potencjalnym kandydatem do interwencji terapeutycznej w rozwiązywaniu infekcji drobnoustrojowych.
  • W związku z tym niniejszy przegląd miał na celu dostarczenie pewnych informacji na temat obiecującej roli ryboflawiny jako kandydata na środek przeciwdrobnoustrojowy, a także immunomodulatora gospodarza z perspektywy wielu perspektyw, a także omówienie zastosowania i wyzwań związanych ze stosowaniem ryboflawiny w terapii fotodynamicznej przeciwko różnym patogenom i zakażenia bakteryjne związane z biofilmem.

 

Przygotowanie, właściwości i zastosowanie fluorescencyjnych kropek węglowych na bazie lignocelulozy

Kropki węglowe (CD) to stosunkowo nowy rodzaj fluorescencyjnego materiału węglowego o doskonałej wydajności i szerokim zastosowaniu. Jako najłatwiej dostępny i szeroko rozpowszechniony zasób biomasy, lignoceluloza jest odnawialnym biozasobem o dużym potencjale. Badania nad przygotowaniem płyt CD z lignocelulozą (LC-CD) stały się przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. W porównaniu z innymi źródłami węgla, lignoceluloza jest tania, bogata w różnorodność strukturalną, wykazuje doskonałą biokompatybilność [1]  , a struktury płyt CD przygotowanych z ligniny, celulozy i hemicelulozy są podobne.

W niniejszym przeglądzie podsumowano postęp w badaniach nad przygotowaniem płyt CD z lignocelulozy w ostatnich latach oraz dokonano przeglądu tradycyjnych i nowych metod przygotowania, właściwości fizycznych i chemicznych, właściwości optycznych oraz zastosowań płyt LC-CD, zapewniając wskazówki dotyczące tworzenia i ulepszania płyt LC-CD. Ponadto podkreślono również wyzwania związane z syntezą LC-CD, w tym interakcję różnych składników lignocelulozowych na tworzenie LC-CD oraz mechanizm zarodkowania i wzrostu LC-CD; na tej podstawie zbadano aktualne trendy i możliwości płyt LC-CD i przedstawiono pewne metody badawcze dla przyszłych badań.

Ocena odpowiedzi pojemnościowej w metalohalogenkowych ogniwach słonecznych z perowskitu

Ogniwa słoneczne z perowskitu (PSC) składają się z wieloaspektowej architektury urządzenia i obejmują złożoną ekstrakcję ładunku (zarówno elektronicznego, jak i jonowego), co sprawia, że ​​zadanie to wymaga odblokowania źródła różnych procesów fizycznych zachodzących w PSC.
 Pojemność w PSC zależy od kilku zewnętrznych zakłóceń, w tym częstotliwości, oświetlenia, temperatury, zastosowanego obciążenia i, co ważne, od modyfikacji interfejsu perowskitów/styk selektywny ładunek.
Prawdopodobnie różne funkcje, w tym interfejs międzyfazowy i masowy; jonowy i elektroniczny transport ładunków w PSC zachodzi w różnych skalach czasowych.
Spektroskopia pojemnościowa jest dominującą techniką odkrywania różnych zjawisk fizycznych, które występują w PSC w różnych skalach czasowych. Głębsza wiedza na temat odpowiedzi pojemnościowej PSC jest niezbędna do zrozumienia kinetyki nośników ładunku i odblokowania fizyki urządzenia. Praca ta zwraca uwagę na pojemnościową odpowiedź PSC i jej zastosowanie do odblokowania fizyki urządzenia, która jest niezbędna do dalszej optymalizacji i poprawy wydajności urządzenia.
Spektroskopia pojemnościowa; Akumulacja ładunku; Właściwości elektryczne; histereza JV; Perowskity ołowioorganiczne.

Optymalizacja skoncentrowanej na człowieku sztucznej inteligencji na potrzeby opieki zdrowotnej na globalnym Południu

W ciągu ostatnich 60 lat sztuczna inteligencja (AI) poczyniła znaczne postępy, ale większość jej korzyści nie wywarła znaczącego wpływu na Globalne Południe.
Obecne praktyki, które doprowadziły do ​​stronniczych systemów, uniemożliwią urzeczywistnienie sztucznej inteligencji, chyba że zostaną podjęte znaczne wysiłki, aby je zmienić.
Ponieważ postęp techniczny w sztucznej inteligencji i zainteresowanie rozwiązywaniem nowych problemów skłania naukowców i firmy technologiczne do opracowywania aplikacji sztucznej inteligencji ukierunkowanych na zdrowie zmarginalizowanych społeczności, niezwykle ważne jest zbadanie, w jaki sposób można wykorzystać sztuczną inteligencję do wzmocnienia pozycji osób na pierwszej linii frontu na całym świecie. Południe i jak te narzędzia można optymalnie zaprojektować dla zmarginalizowanych społeczności.

Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 90.0-120.0µm, 10mL

CM-1000-10 Spherotech 10 mL 269.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 10.0-13.9µm, 10mL

CM-100-10 Spherotech 10 mL 210 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 14.0-17.9µm, 10mL

CM-150-10 Spherotech 10 mL 231 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 18.0-22.9µm, 10mL

CM-200-10 Spherotech 10 mL 245 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 25-37 µm, 10mL

CM-300-10 Spherotech 10 mL 245 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL

CM-025-10 Spherotech 10 mL 119 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL

CM-05-10 Spherotech 10 mL 119 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL

CM-08-10 Spherotech 10 mL 119 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL

CM-10-10 Spherotech 10 mL 122.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 100mL

CM-10-100 Spherotech 100 mL 980 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm, 10mL

CM-15-10 Spherotech 10 mL 122.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm, 100mL

CM-15-100 Spherotech 100 mL 980 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL

CM-20-10 Spherotech 10 mL 126 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm, 100mL

CM-20-100 Spherotech 100 mL 1008 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL

CM-30-10 Spherotech 10 mL 126 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.5µm, 10mL

CM-40-10 Spherotech 10 mL 126 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.5µm, 100mL

CM-40-100 Spherotech 100 mL 1008 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 5.0-5.9µm, 10mL

CM-50-10 Spherotech 10 mL 171.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL

CM-60-10 Spherotech 10 mL 189 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 6.0-8.0µm, 100mL

CM-60-100 Spherotech 100 mL 1512 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 8.0-9.9µm, 10mL

CM-80-10 Spherotech 10 mL 231 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 8.0-9.9µm, 10mL

CMS-80-10 Spherotech 10 mL 245 EUR

Carboxyl Magnetic PMMA Particles, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL

CPMA-30-10 Spherotech 10mL 168 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 1%w/v, 90.0-120.0µm, 10mL

CMX-1000-10 Spherotech 10mL 266 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinkled, 1%w/v, 18.0-22.9µm, 10mL

CMX-200-10 Spherotech 10 mL 245 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL

CMS-30-10 Spherotech 10 mL 136.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 100mL

CMS-30-100 Spherotech 100 mL 1092 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm, 10mL

CMS-40-10 Spherotech 10 mL 136.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm, 100mL

CMS-40-100 Spherotech 100 mL 1092 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked,1%w/v, 25.0-37.0 µm, 10mL

CMX-300-10 Spherotech 10 mL 245 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked,1%w/v, 25.0-37.0 µm, 100mL

CMX-300-100 Spherotech 100 mL 1718.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Smooth Surface, 1%w/v, 18.0-22.9µm, 10mL

CMS-200-10 Spherotech 10 mL 227.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Pink, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 2mL

FCM-1058-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Blue, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 2mL

FCM-1068-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Pink, 1%w/v, 2.0-2.4µm, 2mL

FCM-2058-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Pink, 1%w/v, 4.0-5.0µm, 2mL

FCM-4058-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Pink, 1%w/v, 8.0-9.9µm, 2mL

FCM-8058-2 Spherotech 2 mL 164.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm, 10mL

CMX-10-10 Spherotech 10 mL 108.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm, 100mL

CMX-10-100 Spherotech 100 mL 868 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 3.0-6.0µm, 10mL

CMX-40-10 Spherotech 10 mL 108.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

FCM-0852-2 Spherotech 2 mL 129.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 90.0-105.0µm, 2mL

FCM-100052-2 Spherotech 2mL 203 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 10.0-14.0µm, 2mL

FCM-10052-2 Spherotech 2 mL 168 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 2mL

FCM-1052-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 180.0-210.0µm, 2mL

FCM-200052-2 Spherotech 2mL 203 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 18.0-24.9µm, 2mL

FCM-20052-2 Spherotech 2 mL 185.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 2.0-2.4µm, 2mL

FCM-2052-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Purple, 1%w/v, 2.0-2.4µm, 2mL

FCM-2062-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 4.0-4.9µm, 2mL

FCM-4052-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 44.0-52.9µm, 2mL

FCM-50052-2 Spherotech 2 mL 203 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL

FCM-5052-2 Spherotech 2 mL 157.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Yellow, 1%w/v, 8.0-9.9µm, 2mL

FCM-8052-2 Spherotech 2 mL 164.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.1-0.39µm, 100mL

CM-025-100H Spherotech 100mL 836.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL

CM-025-10H Spherotech 10mL 112 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL

CM-05-10H Spherotech 10mL 119 EUR

Carboxyl Magnetic Particles

CM-30-100 Spherotech 100 mL 1668 EUR

Carboxyl Magnetic Particles

CM-30-50 Spherotech 50 mL 913.2 EUR

Carboxyl Magnetic Particles

CM-300-100 Spherotech 100 mL 2917.2 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, UV, 0.1%w/v, 7.0-7.9µm, 2mL

FCM-7041-2 Spherotech 2 mL 129.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, , Nile Red, 1%w/v, 0.2-0.39µm, 2mL

FCM-02556-2 Spherotech 2 mL 129.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, , Nile Red, 1%w/v, 0.4-0.69µm, 2mL

FCM-0556-2 Spherotech 2 mL 129.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL

FCM-0856-2 Spherotech 2 mL 129.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Nile Red, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 2mL

FCM-1056-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Sky Blue, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 2mL

FCM-1070-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Sky Blue, 1%w/v, 2.0-2.9µm, 2mL

FCM-2070-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Nile Red, 1%w/v, 4.0-4.9µm, 2mL

FCM-4056-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Nile Red, 1%w/v, 8.0-9.9µm, 2mL

FCM-8056-2 Spherotech 2 mL 164.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, Light Yellow, 1%w/v, 1.0-1.4µm, 2mL

FCM-1045-2 Spherotech 2 mL 122.5 EUR

Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, High Iron, 2.5%w/v, 3.8-4.9µm, 10mL

CMS-40-10H Spherotech 10mL 140 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, PAK Blue, 0.1%w/v, 7.0-7.9µm, 2mL

FCM-7067-2 Spherotech 2 mL 129.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, UV/Light Yellow, 1%w/v, 2.0-2.4µm, 2mL

FCM-2042-2 Spherotech 2 mL 126 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, Pink, 0.1%w/v,0.2-0.39µm, 2mL

FCM-02558-2H Spherotech 2mL 171.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, Pink, 0.1%w/v,0.4-0.69µm, 2mL

FCM-0558-2H Spherotech 2mL 143.5 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles

FCM-02558--2H Spherotech 2mL 339.6 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles

FCM-100052--2 Spherotech 2 mL 396 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles

FCM-1065-2 Spherotech 2 mL 254.4 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles

FCM-200052--2 Spherotech 2 mL 396 EUR

Fluorescent Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, Yellow, 0.5%w/v,0.4-0.69µm, 2mL

FCM-0552-2H Spherotech 2mL 147 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 100 nm

WHM-X007 Creative Diagnostics 1 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 150 nm

WHM-X008 Creative Diagnostics 1 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 200 nm

WHM-X009 Creative Diagnostics 1 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 50 nm

WHM-X005 Creative Diagnostics 1 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 90.0-120.0 μm

WHM-S039 Creative Diagnostics 10 mL 1020 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Particles, 300 nm

WHM-G240 Creative Diagnostics 5 ml 759 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 10.0-13.9 μm

WHM-S036 Creative Diagnostics 10 mL 945.6 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 14.0-17.9 μm

WHM-S037 Creative Diagnostics 10 mL 945.6 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 18.0-22.9 μm

WHM-S038 Creative Diagnostics 10 mL 970.8 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Particles, 50 nm

WHM-G242 Creative Diagnostics 5 ml 759 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 0.1-0.39 μm

WHM-S025 Creative Diagnostics 10 mL 724.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 0.4-0.69 μm

WHM-S026 Creative Diagnostics 10 mL 724.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 0.7-0.9 μm

WHM-S027 Creative Diagnostics 10 mL 724.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 1.0-1.4 μm

WHM-S028 Creative Diagnostics 10 mL 724.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 1.5-1.9 μm

WHM-S029 Creative Diagnostics 10 mL 724.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 2.0-2.9 μm

WHM-S030 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 3.0-3.9 μm

WHM-S031 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 4.0-4.5 μm

WHM-S032 Creative Diagnostics 10 mL 745.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 5.0-5.9 μm

WHM-S033 Creative Diagnostics 10 mL 814.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 6.0-8.0 μm

WHM-S034 Creative Diagnostics 10 mL 883.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, 8.0-9.9 μm

WHM-S035 Creative Diagnostics 10 mL 945.6 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Particles, 25.0-37.0 µm

WHM-S207 Creative Diagnostics 10 ml 925 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, UF Matrix, 1-2 μm

WHM-Q044 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, γ-Fe2O3, 0.1-1 μm

WHM-Q111 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, γ-Fe2O3, 1-2 μm

WHM-Q112 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolut Mag Carboxyl Magnetic Particles Conjugation Kit, 1 µm

WHM-K030 Creative Diagnostics 20 mg 1076.4 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Silica Matrix, 0.1-1 μm

WHM-Q022 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Silica Matrix, 1-2 μm

WHM-Q023 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Particles, Silica, 200 nm

WNM-MC23-12 Creative Diagnostics 1 ml 650 EUR

Absolute Mag Carboxyl Silica Magnetic Particles, 1.11 µm

SMP-UM40 Creative Diagnostics 5 mL 1076.4 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Magnetite Matrixs, 100-200 nm

WHM-Q091 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Magnetite Matrixs, 200-300 nm

WHM-Q092 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Magnetite Matrixs, 300-400 nm

WHM-Q093 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Magnetite Matrixs, 400-500 nm

WHM-Q094 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Magnetite Matrixs, 500-600 nm

WHM-Q095 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, UF Matrix, 2-3 μm

WHM-Q045 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, UF Matrix, 3-4 μm

WHM-Q046 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, UF Matrix, 4-5 μm

WHM-Q047 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, UF Matrix, 5-7 μm

WHM-Q048 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, γ-Fe2O3, 2-3 μm

WHM-Q113 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, γ-Fe2O3, 3-4 μm

WHM-Q114 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, γ-Fe2O3, 4-5 μm

WHM-Q115 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolut Mag Carboxyl Magnetic Particles Conjugation Kit, 50 nm

WHM-K024 Creative Diagnostics 10 mg 1232.4 EUR

Absolut Mag Carboxyl Magnetic Particles Conjugation Kit, 100 nm

WHM-K026 Creative Diagnostics 10 mg 1232.4 EUR

Absolut Mag Carboxyl Magnetic Particles Conjugation Kit, 150 nm

WHM-K027 Creative Diagnostics 10 mg 1232.4 EUR

Absolut Mag Carboxyl Magnetic Particles Conjugation Kit, 200 nm

WHM-K028 Creative Diagnostics 10 mg 1232.4 EUR

Absolut Mag Carboxyl Magnetic Particles Conjugation Kit, 500 nm

WHM-K029 Creative Diagnostics 20 mg 1076.4 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Dextran Coated, 30 nm

WHM-P012 Creative Diagnostics 2 mL 1261.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Ferromagnetic, 2.0-2.9 μm

WHM-S001 Creative Diagnostics 10 mL 724.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Ferromagnetic, 4.0-4.9 μm

WHM-S002 Creative Diagnostics 10 mL 724.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Ferromagnetic, 6.0-7.9 μm

WHM-S003 Creative Diagnostics 5 mL 724.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Ferromagnetic, 8.0-8.9 μm

WHM-S004 Creative Diagnostics 5 mL 724.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Ferromagnetic, 28.0-34.9 μm

WHM-S005 Creative Diagnostics 5 mL 814.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Ferromagnetic, 90.0-120.0 μm

WHM-S006 Creative Diagnostics 5 mL 895.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Silica Matrix, 2-3 μm

WHM-Q024 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Silica Matrix, 3-4 μm

WHM-Q025 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Silica Matrix, 4-5 μm

WHM-Q026 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Agarose Particles, 30-150 μm

WHM-B046 Creative Diagnostics 5 ml 650 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Agarose Particles, 10-30 μm

WHM-B047 Creative Diagnostics 5 ml 650 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Silica Matrix, Embedded, 1-2 μm

WHM-Q005 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Smooth Surface, 3.0-3.9 μm

WHM-S043 Creative Diagnostics 10 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Smooth Surface, 4.0-5.0 μm

WHM-S044 Creative Diagnostics 10 mL 727.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Smooth Surface, 8.0-9.9 μm

WHM-S045 Creative Diagnostics 10 mL 970.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Cross-linked, 1.0-2.0 μm

WHM-S053 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Cross-linked, 3.0-6.0 μm

WHM-S054 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent UV, 7.0-7.9 μm

WHM-S159 Creative Diagnostics 2 mL 745.2 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Polystyrene Particles, 300 nm

WHM-B041 Creative Diagnostics 5 ml 860 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Gold Coated Magnetic Particles, 100 nm

WHM-GC037 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Gold Coated Magnetic Particles, 250 nm

WHM-GC038 Creative Diagnostics 2.5 mg@1ml 1350 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Cross-linked, Ferromagnetic

WHM-S007 Creative Diagnostics 10 mL 670.8 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Particles, Dextran-Coated, 15 nm

WHM-B049 Creative Diagnostics 5 ml 1300 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Pink, 1.0-1.4 μm

WHM-S147 Creative Diagnostics 2 mL 702 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Blue, 1.0-1.4 μm

WHM-S148 Creative Diagnostics 2 mL 702 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Pink, 2.0-2.4 μm

WHM-S152 Creative Diagnostics 2 mL 702 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Pink, 4.0-5.0 μm

WHM-S157 Creative Diagnostics 2 mL 789.6 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Pink, 8.0-9.9 μm

WHM-S163 Creative Diagnostics 2 mL 832.8 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Polystyrene Particles, 1.0 μm

WHM-B024 Creative Diagnostics 5 ml 860 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Polystyrene Particles, 5.0 μm

WHM-B038 Creative Diagnostics 5 ml 860 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Polystyrene Particles, 2.0 μm

WHM-B040 Creative Diagnostics 5 ml 860 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Polystyrene Particles, 2.8 μm

WHM-B042 Creative Diagnostics 5 ml 860 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Poly(lactic acid) Particles, 100 µm

WHM-G174 Creative Diagnostics 10 mL 696 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Particles, Cross-linked, 18.0-22.9 µm

WHM-S208 Creative Diagnostics 10 ml 925 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Particles, Cross-linked, 25.0-37.0 µm

WHM-S209 Creative Diagnostics 10 ml 925 EUR

Absolute Mag™ Carboxyl Magnetic Particles, Cross-linked, 90.0-120.0 µm

WHM-S210 Creative Diagnostics 10 ml 1100 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Yellow, 0.7-0.9 μm

WHM-S143 Creative Diagnostics 2 mL 745.2 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Yellow, 1.0-1.4 μm

WHM-S145 Creative Diagnostics 2 mL 702 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Yellow, 2.0-2.4 μm

WHM-S151 Creative Diagnostics 2 mL 702 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Purple, 2.0-2.4 μm

WHM-S153 Creative Diagnostics 2 mL 702 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Yellow, 4.0-4.9 μm

WHM-S155 Creative Diagnostics 2 mL 789.6 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Yellow, 5.0-5.9 μm

WHM-S158 Creative Diagnostics 2 mL 832.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Yellow, 8.0-9.9 μm

WHM-S161 Creative Diagnostics 2 mL 832.8 EUR

Absolute Mag Carboxyl Magnetic Particles, Fluorescent Yellow, 10.0-14.0 μm

WHM-S164 Creative Diagnostics 2 mL 814.8 EUR
Ta perspektywa analizuje krajobraz sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej na globalnym Południu i oceny takich systemów oraz przedstawia namacalne zalecenia dla praktyków sztucznej inteligencji i badaczy skoncentrowanych na człowieku, aby włączyć je do rozwoju systemów sztucznej inteligencji do użytku z marginalizowanymi populacjami.
 ML; sztuczna inteligencja; pracownicy służby zdrowia w społeczności; etyka; globalne zdrowie; skoncentrowana na człowieku sztuczna inteligencja; nauczanie maszynowe; projektowanie partycypacyjne; oceny techniczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *