Białko hamujące fosfolipazę A2 w granulocytach obojętnochłonnych królika indukowane przez glikokortykoidy

Gdy królicze  neutrofile otrzewnowe leczono glikokortykoidami, ich odpowiedź chemotaktyczna na stymulację przez chemoatraktant fMet-Leu-Phe była znacznie zmniejszona.

Wstępna inkubacja komórek z glukokortykoidami również zmniejszyła aktywność fosfolipazy A2 (2-acylohydrolazy fosfatydowej, EC 3.1.1.4) in situ, co zmierzono przez uwalnianie kwasu [1-14C]arachidonowego, który wcześniej wbudowywał d do fosfolipidów. Moc hamująca glukokortykoidów na aktywność fosfolipazy A2 dobrze korelowała z ich działaniem przeciwzapalnym i ich zdolnością do wiązania się z receptorami glukokortykoidowymi.

Inhibitory syntezy RNA i białek tłumiły hamujący wpływ glikokortykoidów na aktywność fosfolipazy A2. Trawienie komórek traktowanych glikokortykoidem przez Pronase przezwyciężyło działanie hamujące. Traktowanie Pronazą nie miało wpływu na aktywność fosfolipazy A2 indukowaną przez jonofor Ca2+ A23187. Filtracja żelowa białek z błon neutrofili znakowanych [3H] lizyną  wykazała indukcję białka (około 40 000 daltonów) po leczeniu glikokortykoidami. Białko to hamowało częściowo oczyszczoną fosfolipazę trzustkową A2 i zmniejszało zapoczątkowaną przez peptyd odpowiedź chemotaktyczną granulocytów obojętnochłonnych.

 Zmiany miażdżycowe u królików i ludzi zawierają IgG, które rozpoznają epitopy utlenionego LDL.

Zmiany miażdżycowe zawierają stosunkowo duże ilości IgG. Wcześniej wykazaliśmy, że zarówno surowice ludzkie, jak i królicze zawierają autoprzeciwciała przeciwko epitopom utlenionej (Ox) lipoproteiny o małej gęstości (LDL) i że LDL wyizolowany ze zmian miażdżycowych zawiera niewielkie ilości ściśle związanej IgG.

Nie wiadomo jednak, czy IgG wyizolowane ze zmian miażdżycowych rozpoznaje epitopy obecne w natywnym LDL lub Ox-LDL. IgG wyizolowano z dziedzicznych hiperlipidemicznych zmian miażdżycowych królika (WHHL) Watanabe przez kolejne ekstrakcje solą, oczyszczono metodą szybkiej chromatografii cieczowej białka na białku G i zastosowano w teście radioimmunologicznym w fazie stałej.

IgG i kompleksy immunologiczne wyizolowano również z ekstraktów solankowych ludzkich zmian poprzez adsorpcję na kulkach lateksowych pokrytych przeciwciałami anty-ludzkimi IgG lub białkiem A. IgG wyizolowane ze zmian króliczych wykazywały znaczące miana przeciwko LDL modyfikowanym dialdehydem malonowym (MDA) i utlenianym przez jony miedzi przez 4 i 18 godzin, ale nie przeciwko natywnemu LDL.

Na Western blot, zmiany IgG barwiły MDA-LDL i fragmenty Ox-LDL. Western blot kompleksów immunologicznych izolowanych z ludzkich zmian chorobowych ujawnił obecność w izolowanych kompleksach zarówno fragmentów apoproteiny B, jak i apoproteiny B, które reagowały z przeciwciałami przeciwko MDA-lizynie.

Ponadto, epitopy Ox-LDL wybarwione immunologicznie IgG królika obecne w ludzkich zmianach miażdżycowych. Immunobarwienie otrzymane z IgG z króliczych zmian były podobne do tych otrzymanych z przeciwciałem monoklonalnym specyficznym dla MDA-lizyny. Wyniki pokazują, że zmiany miażdżycowe u ludzi i królików zawierają IgG, które rozpoznają epitopy charakterystyczne dla Ox-LDL. Dane te sugerują, że procesy immunologiczne mogą być ważnym elementem procesu miażdżycowego.

Funkcja nośnika w  antyhaptenowych odpowiedziach immunologicznych. I. Wzmocnienie pierwotnych i wtórnych  odpowiedzi przeciwciał przeciw haptenom  przez preimmunizację nosicielem.

Wstępna immunizacja świnek morskich lub  królików  na bydlęcą gamma globulinę (BGG) przygotowuje zwierzęta do znacznie wzmocnionych  odpowiedzi przeciwciał na 2,4-dinitrofenylo-BGG (DNP-BGG).

Zjawisko to jest obserwowane zarówno w pierwotnej  odpowiedzi przeciwciał anty – DNP  na DNP-BGG, jak i wtórnej  odpowiedzi przeciwciał anty – DNP  na DNP-BGG u zwierząt szczepionych DNP-owoalbuminą (DNP-OVA). Wstępna immunizacja BGG jest najskuteczniejsza, jeśli  antygen podaje się w postaci kompletnej emulsji adiuwantowej Freunda; u  królików dawka 1 mikrog BGG jest bardziej skuteczna niż dawka 50 mikrog, podczas gdy u świnek morskich jest odwrotnie.

Transfuzja homologicznych  surowic  anty -BGG nie zastępuje aktywnej immunizacji BGG w przygotowaniu zwierząt do tych wzmocnionych odpowiedzi przeciwciał anty -DNP  .

Zarówno klasa immunoglobulin, jak i średnia stała asocjacji dla epsilon-DNP-L- lizyna  przeciwciała  anty -DNP wytwarzanego w tych wzmocnionych odpowiedziach są określone przez tryb i czas immunizacji koniugatami haptenowymi  i nie ma na nie znaczącego wpływu charakter preimmunizacja nosiciela.

Badania te wskazują, że specyficzność anamnestycznych odpowiedzi przeciwciał swoistych dla haptenu wobec nośnika  jest w dużej mierze spowodowana interakcją dwóch niezależnych jednostek rozpoznających związanych z komórką, jednej wyspecjalizowanej w nosicielstwie, a drugiej swoistej dla determinant haptenowych.

Badania mechanizmu powstawania antygenu penicyliny. III. Grupa N-(D-alfa-benzylopenicilloil) jako determinanta antygenowa odpowiedzialna za nadwrażliwość na penicylinę G.

Nadmiar kwasu D-benzylopenicylenowego (BPE) poddano reakcji z ludzką gamma-globuliną, albuminą surowicy ludzkiej, żelatyną i poli-L- lizyną  w roztworze wodnym buforowanym o pH 7,5-8,0.

W tych warunkach BPE reagował głównie z   grupami epsilon-aminowymi lizyny białek, tworząc mieszaninę diastereoizomerów grup epsilon-N-(D-alfa-benzylopenicyloilo) -lizynowych  (Di-BPO-Lys). BPE reagował również, ale w znacznie mniejszym stopniu, z wiązaniami dwusiarczkowymi cystyny ​​ludzkiej gamma-globuliny i albuminy surowicy ludzkiej, tworząc mieszane grupy dwusiarczkowe kwas D-benzylopenicylenowy-cysteina (BPE-SS-Cys). Koniugaty zawierające dużą liczbę mieszanych grup dwusiarczkowych BPE lub D-penicylaminowych wytworzono w reakcji BPE lub D-penicylaminowej z tiolowaną ludzką gamma-globuliną w łagodnych warunkach utleniających.

Przeciwciała przeciw penicylinie  wytworzono u  królików  przez immunizację penicyliną potasową G (PG) lub wstępnie inkubowaną mieszaniną PG z normalną  surowicą królika  (PG-NRS) w kompletnym adiuwancie Freunda. Analizy specyficznego wytrącania w środowisku wodnym i żelowym (Ouchterlony), analizy PCA i specyficzne hamowanie tych reakcji za pomocą haptenów przeprowadzono na  króliczych surowicach  anty -PG i  anty- (PG-NRS), stosując powyższe koniugaty jako  antygeny .

Stwierdzono  , że przeciwciała przeciw penicylinie  są skierowane przeciwko diastereomerycznej mieszaninie grup N-(D-alfa-benzylopenicyloilowych), głównie grup Di-BPO-Lys. Za pomocą tych technik nie wykryto żadnych  przeciwciał skierowanych przeciwko grupom disiarczkowym mieszanym z BPE lub mieszanym grupom disiarczkowym D-penicylamina.

Trzech z sześciu pacjentów z historią reakcji alergicznych na PG odpowiedziało reakcjami bąbla i rumienia na grupy N-(D-alfa-benzylopenicyloilowe) (BPO) zawarte w koniugacie BPE-globulina ludzka.

Inny taki pacjent wykazywał  przeciwciała w surowicy specyficzne dla grupy BPO. Jeden pacjent leczony 25 gm dziennie PG wykazał obecność niedializowalnych  koniugatów antygenowych BPO w jego surowicy. Wyniki te pokazują, że diastereomeryczne grupy BPO (głównie grupy Di-BPO-Lys) są głównymi  determinantami antygenowymi odpowiedzialnymi za nadwrażliwość na PG u  królików  i ludzi. Omówiono możliwą przydatność kliniczną wielowartościowych koniugatów Di-BPO i jednowartościowych haptenów Di-BPO.

Immunofluorescencja wazopresyny i oksytocyny w szczurzym układzie podwzgórzowo-neurohypophypopseal.

Niniejsza praca dotyczy opracowania procedury immunofluorescencji umożliwiającej swoistą lokalizację wazopresyny i oksytocyny w układzie podwzgórzowo-neuroprzysadkowym (hnx) szczura. Przeciwciała przeciwko wazopresynie argininowej (AVP),  lizyno -wazopresynie (LVP) i oksytocynie uzyskano poprzez wstrzyknięcie  królikom tych hormonów, które były kowalencyjnie związane z tyreoglobuliną .

U królików immunizowanych wazopresyną   występowały okresy moczówki prostej, podczas gdy badanie histologiczne „hns” wykazało nienaruszony układ neurosekrecyjny z oznakami zwiększonej syntezy endogennych hormonów w jądrze nadwzrokowym i zwiększonego uwalniania w nerwowo-przysadce mózgowej niektórych  królików .

Dzienne spożycie wody przez  króliki immunizowane oksytocyną było podobne do spożycia królików  kontrolnych  . Rozwój  przeciwciał przeciwko wazopresynie, mierzony w procedurze immunofluorescencji, wykazywał przebieg znacznie odmienny od krzywej miana oznaczonej testem radioimmunologicznym (RIA). Stwierdzono również, że specyficzność  przeciwciał stosowanych w procedurze immunofluorescencji różni się znacznie od ich specyficzności w systemie RIA. Dlatego należy zbadać moc i specyficzność  przeciwciał w ramach samej procedury immunofluorescencji.

Stosując świeżo mrożone hipotalami lub przysadki utrwalone acetonem, nie można było uzyskać ostrej lokalizacji immunofluorescencji w HNS. Dlatego dokonano prefiksacji. Zarówno rodzaj, jak i czas trwania prefiksacji ujawniły zupełnie inne wyniki dotyczące immunofluorescencji w komórkach neurosekrecyjnych w podwzgórzu i ich zakończeń w neuroprzysadce.

Najlepsze wyniki immunofluorescencji uzyskano stosując 6-godzinną prefiksację glioksalem dla podwzgórza i 24-godzinną prefiksację formaliną dla przysadki. Reakcja krzyżowa  przeciwciał przeciw oksytocynie lub wazopresynie została przetestowana na syntetycznych hormonach, które były związane z kulkami agarozowymi aktywowanymi CNBR i osadzonymi na szklanych bokach. Wszystkie  anty -osocze wykazywały reakcję krzyżową na kulkach zawierających antygen  heterologiczny .

Osocze oczyszczono przez inkubację z perełkami zawierającymi hormon heterologiczny aż do usunięcia składnika reagującego krzyżowo. Stosując oczyszczone  przeciwciała zbadano dystrybucję komórek oksytocyny i wazopresyny w obrębie HNS.

Acetyl Lysine Rabbit pAb

E19-7729-1 EnoGene 50ug/50ul 145 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

E19-7729-2 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

E2350077 EnoGene 100ul 225 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

ABD7729 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit pAb

E2350024 EnoGene 100ul 225 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

E19-7728-1 EnoGene 50ug/50ul 145 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

E19-7728-2 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

ABD7728 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

Pan Mono-Methyl lysine Rabbit pAb

A18293 Abclonal 1000 μL 312 EUR

pan-Tri-Methyl lysine Rabbit pAb

A20145 Abclonal 50 μL 687.7 EUR

Rabbit anti-Acetyl Lysine Antibody

DL95561A-100ul DL Develop 100 ul 350 EUR

Rabbit anti-Acetyl Lysine Antibody

DL95561A-50ul DL Develop 50 ul 245 EUR

Rabbit anti-Methyl Lysine Antibody

DL95766A-100ul DL Develop 100 ul 350 EUR

Rabbit anti-Methyl Lysine Antibody

DL95766A-50ul DL Develop 50 ul 245 EUR

Rabbit anti-Acetyl Lysine Antibody

YLD0106-100ul Shanghai YL Biotech 100 ul 320 EUR

Rabbit anti-Acetyl Lysine Antibody

YLD0106-50ul Shanghai YL Biotech 50 ul 200 EUR

Rabbit anti-Methyl Lysine Antibody

YLD4972-100ul Shanghai YL Biotech 100 ul 320 EUR

Rabbit anti-Methyl Lysine Antibody

YLD4972-50ul Shanghai YL Biotech 50 ul 200 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D Stressmarq 0.1mg 341 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-A390 Stressmarq 0.1mg 395 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-A488 Stressmarq 0.1mg 394 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-A594 Stressmarq 0.1mg 394 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-ALP Stressmarq 0.1mg 387 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-APC Stressmarq 0.1mg 393 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-FITC Stressmarq 0.1mg 385 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-PCP Stressmarq 0.1mg 393 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-RPE Stressmarq 0.1mg 391 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155S Stressmarq 0.012mg 44 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-156F Stressmarq 0.4ml 387 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-157F Stressmarq 0.4ml 405 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D Stressmarq 0.1mg 341 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-A390 Stressmarq 0.1mg 395 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-A488 Stressmarq 0.1mg 394 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-A594 Stressmarq 0.1mg 394 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-ALP Stressmarq 0.1mg 387 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-APC Stressmarq 0.1mg 393 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-FITC Stressmarq 0.1mg 385 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-PCP Stressmarq 0.1mg 393 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-RPE Stressmarq 0.1mg 391 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158S Stressmarq 0.012mg 44 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-159F Stressmarq 0.4ml 387 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-160F Stressmarq 0.4ml 405 EUR

Rabbit Lysine ELISA kit

E01A31871 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Lysine ELISA kit

E04L0304-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Lysine ELISA kit

E04L0304-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Lysine ELISA kit

E04L0304-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

E12-276 EnoGene 100μg/100μl 225 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

EA108-100ul ELK Biotech 100ul 124 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

EA108-50ul ELK Biotech 50ul 74 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA kit

E01A31312 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA kit

E04H0333-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA kit

E04H0333-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA kit

E04H0333-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pan Methyl Lysine rabbit polyclonal antibody

E12-219 EnoGene 100ug/100ul 255 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

EA055-100ul ELK Biotech 100ul 124 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

EA055-50ul ELK Biotech 50ul 74 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

ES1184-100ul ELK Biotech 100ul 124 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

ES1184-50ul ELK Biotech 50ul 74 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

RA20366-100ul Reed Biotech 100 ul 298 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

RA20366-50ul Reed Biotech 50 ul 198 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA kit

E01A28625 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA kit

E04C0773-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA kit

E04C0773-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA kit

E04C0773-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Acetylated Lysine rabbit polyclonal antibody, Biotin

AP03035BT-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Rabbit Anti-Human Lysine-specific demethylase 5B (KDM5B) IgG (aff pure)

AB-23269-A Alpha Diagnostics 100ug 578.4 EUR

Rabbit Monoclonal Antibody against Acetylated -Lysine

TA160023 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Rabbit Carboxymethyl Lysine (Cml) ELISA Kit

SL0239Rb Sunlong - 498 EUR

Protein Kinase Lysine Deficient 1 (PRKWNK1) Rabbit anti-Human Polyclonal Antibody

GWB-61F99C GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Protein Kinase Lysine Deficient 1 (PRKWNK1) Rabbit anti-Human Polyclonal Antibody

GWB-EAF626 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Acetylated Lysine rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

AP03035PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

K(Lysine) Acetyltransferase 2A (KAT2A) Rabbit anti-Human Polyclonal (N-Terminus) Antibody

GWB-440276 GenWay Biotech 0.05 ml Ask for price

Acetylated Lysine rabbit polyclonal antibody, HRP, Aff - Purified

AP03035HR-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Methylated Lysine rabbit polyclonal antibody, HRP, Aff - Purified

AP03036HR-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Methylated Lysine rabbit polyclonal antibody, Biotin, Aff - Purified

AP03036BT-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Rabbit Polyclonal antibody to PCAF (K(lysine) acetyltransferase 2B)

TA308325 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Rabbit Lysine-specific demethylase 5C(KDM5C) ELISA kit

E01A31886 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Lysine-specific demethylase 5C(KDM5C) ELISA kit

E04L0319-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Lysine-specific demethylase 5C(KDM5C) ELISA kit

E04L0319-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Lysine-specific demethylase 5C(KDM5C) ELISA kit

E04L0319-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit N lysine methyltransferase SMYD2(SMYD2) ELISA kit

E01A32511 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit N lysine methyltransferase SMYD2(SMYD2) ELISA kit

E04N0575-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit N lysine methyltransferase SMYD2(SMYD2) ELISA kit

E04N0575-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit N lysine methyltransferase SMYD2(SMYD2) ELISA kit

E04N0575-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Tri-methyl Lysine Agarose (beaded) rabbit polyclonal antibody, Liquid

AP23430PU-N Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Rabbit Calmodulin lysine N methyltransferase(C2orf34) ELISA kit

E01A28993 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Calmodulin lysine N methyltransferase(C2orf34) ELISA kit

E04C1256-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Calmodulin lysine N methyltransferase(C2orf34) ELISA kit

E04C1256-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Calmodulin lysine N methyltransferase(C2orf34) ELISA kit

E04C1256-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Polyclonal Lysine (K)-specific Demethylase 3A/KDM3A/JMJD1A Antibody

TA336794 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Rabbit Polyclonal Lysine (K)-specific Demethylase 4A/KDM4A/JMJD2A Antibody

TA336795 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Rabbit Polyclonal Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Antibody

TA336866 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Anti-Acetyl Lysine antibody

STJ97181 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Anti-Acetyl Lysine antibody

STJ97466 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Anti-Acetyl Lysine antibody

STJ90135 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Anti-Acetylated Lysine Antibody

56455 Genovis AB 100ug 466 EUR

Anti-Acetylated Lysine Antibody

56498 Genovis AB 100ug 479 EUR

Anti-Methylated Lysine Antibody

56499 Genovis AB 100ug 479 EUR

Rabbit Procollagen lysine,2 oxoglutarate 5 dioxygenase 1(PLOD1) ELISA kit

E01A33388 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Procollagen lysine,2 oxoglutarate 5 dioxygenase 1(PLOD1) ELISA kit

E04P0791-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Procollagen lysine,2 oxoglutarate 5 dioxygenase 1(PLOD1) ELISA kit

E04P0791-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Procollagen lysine,2 oxoglutarate 5 dioxygenase 1(PLOD1) ELISA kit

E04P0791-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Anti-Pan Methyl Lysine antibody

STJ97129 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Mouse anti-Acetyl Lysine Antibody

DL95440A-100ul DL Develop 100 ul 366 EUR

Mouse anti-Acetyl Lysine Antibody

DL95440A-50ul DL Develop 50 ul 256.2 EUR

Mouse anti-Methyl Lysine Antibody

DL95541A-100ul DL Develop 100 ul 366 EUR

Mouse anti-Methyl Lysine Antibody

DL95541A-50ul DL Develop 50 ul 256.2 EUR

Mouse anti-Acetyl Lysine Antibody

YLD8375-100ul Shanghai YL Biotech 100 ul 320 EUR

Mouse anti-Acetyl Lysine Antibody

YLD8375-50ul Shanghai YL Biotech 50 ul 200 EUR

Mouse anti-Methyl Lysine Antibody

YLD8516-100ul Shanghai YL Biotech 100 ul 320 EUR

Mouse anti-Methyl Lysine Antibody

YLD8516-50ul Shanghai YL Biotech 50 ul 200 EUR

Anti-Acetylated Lysine (AcK) Antibody

GWB-B4C2DA GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Anti-Methylated Lysine (MeK) Antibody

GWB-EF8AB1 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Anti-Pan Methylated Lysine antibody

STJ97446 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Lysine

DD049-1VL EWC Diagnostics 1 unit 7.09 EUR

Rabbit Monoclonal Antibody against Dimethylated Histone H3 Lysine 4, H3K4me2, Histone H3 (dimethyl K4)

TA160006 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Dimethylated Histone H3 Lysine 9, H3K9me2, Histone H3 (dimethyl K9)

TA160016 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Trimethylated Histone H3 Lysine 4, H3K4me3, Histone H3 (trimethyl K4)

TA160007 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Monomethylated Histone H3 Lysine 4, H3K4me1, Histone H3 (monomethyl K4)

TA160008 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Dimethylated Histone H3 Lysine 36, H3K36me2, Histone H3 (dimethyl K36)

TA160009 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Trimethylated Histone H3 Lysine 36, H3K36me3, Histone H3 (trimethyl K36)

TA160012 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Dimethylated Histone H3 Lysine 14, H3K14me2, Histone H3 (dimethyl K14)

TA160017 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Trimethylated Histone H3 Lysine 27, H3K27me3, Histone H3 (trimethyl K27)

TA160018 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Monomethylated Histone H3 Lysine 9, H3K9me1, Histone H3 (monomethyl K9)

TA160020 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Dimethylated Histone H3 Lysine 79, H3K79me2, Histone H3 (dimethyl K79)

TA160021 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody

AAC01 Cytoskeleton 2 x 100 µl 419.12 EUR

Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody

AAC01-S Cytoskeleton 1 x 25 µl 117.52 EUR

Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody

AAC02 Cytoskeleton 2 x 100 µl 419.12 EUR

Anti-Acetyl Lysine Mouse Monoclonal Antibody

AAC03 Cytoskeleton 2 x 100 µl 419.12 EUR

Rabbit Monoclonal Antibody against Acetylated Histone H3 Lysine 14 (K14ac), H3K14ac, Histone H3 (K14 acetylation)

TA160005 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Acetylated Histone H3 Lysine 36 (K36ac), H3K36ac, Histone H3 (K36 acetylation)

TA160011 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Acetylated Histone H3 Lysine 9 (K9ac), H3K9ac, Histone H3 (K9 acetylation)

TA160013 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Acetylated Histone H3 Lysine 18 (K18ac), H3K18ac, Histone H3 (K18 acetylation)

TA160014 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Acetylated Histone H3 Lysine 27 (K27ac), H3K27ac, Histone H3 (K27 acetylation)

TA160015 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Acetylated Histone H3 Lysine 4 (K4ac), H3K4ac, Histone H3 (K4 acetylation)

TA160019 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Monomethylated Histone H3 Lysine 79, H3K79me1, Histone H3 (monomethyl K79)

TA160010 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Lysine HCl

597088 MedKoo Biosciences 100.0g 300 EUR

Lysine PCA

T33060-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Lysine PCA

T33060-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Lysine PCA

T33060-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Lysine PCA

T33060-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Lysine PCA

T33060-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Mouse Monoclonal anti-Acetylated Lysine Antibody

TA327982 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Acetyl Lysine Antibody

abx147919-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

Acetyl Lysine Antibody

20-abx133817 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Methyl Lysine Antibody

20-abx134714 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Acetyl Lysine Antibody

20-abx134718 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Methyl Lysine Antibody

20-abx134721 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Acetyl Lysine Antibody

20-abx330272 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Acetyl Lysine Antibody

20-abx159298 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Acetyl Lysine Antibody

E38PA9102 EnoGene 100ul 225 EUR

Methyl Lysine Antibody

E38PA9203 EnoGene 100ul 225 EUR

Acetyl Lysine Antibody

E38PA9223 EnoGene 100ul 225 EUR

Methyl Lysine Antibody

E38PA9428 EnoGene 100ul 225 EUR

Acetyl Lysine Antibody

1-CSB-PA000446 Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug

Acetyl Lysine Antibody

R20192-100UG NSJ Bioreagents 100ug 373.15 EUR

Acetyl Lysine Antibody

abx159298-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Acetyl Lysine Antibody

abx159298-10g Abbexa 10 µg 187.5 EUR

Acetyl Lysine Antibody

abx159298-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Acetyl Lysine Antibody

abx330272-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Acetyl Lysine Antibody

abx330272-20g Abbexa 20 µg 187.5 EUR

Acetyl Lysine Antibody

abx330272-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Dimethyl-Lysine Rabbit pAb

A17323-100ul Abclonal 100 ul 460.8 EUR

Dimethyl-Lysine Rabbit pAb

A17323-200ul Abclonal 200 ul 664.8 EUR

Dimethyl-Lysine Rabbit pAb

A17323-20ul Abclonal 20 ul Ask for price

Dimethyl-Lysine Rabbit pAb

A17323-50ul Abclonal 50 ul 318 EUR

Dimethyl-Lysine Rabbit pAb

E2350207 EnoGene 100ul 225 EUR

Lysine-4,5-t2

T33067-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Lysine-4,5-t2

T33067-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Lysine-4,5-t2

T33067-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Lysine-4,5-t2

T33067-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Lysine-4,5-t2

T33067-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Lysine-DOTA

T33068-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Lysine-DOTA

T33068-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Lysine-DOTA

T33068-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Lysine-DOTA

T33068-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Lysine-DOTA

T33068-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

 

 

Więcej komórek zawierających oksytocynę było zlokalizowanych w części dziobowej, a więcej wazopresyny w części ogonowej zarówno jądra nadwzrokowego (SON), jak i przykomorowego (PVN). Porównywalne odsetki komórek zawierających oksytocynę i wazopresynę stwierdzono w SON i PVN. Bezwzględna ilość komórek zawierających oksytocynę była 2,5 razy większa w SON niż w PVN, co wydaje się przeczyć „klasycznemu” poglądowi, że PVN głównie lub całkowicie syntetyzuje oksytocynę. Ponadto, fluorescencję stwierdzono przy użyciu przeciwciał przeciwko wazopresynie w jądrze nadskrzyżowaniowym u szczurów Wistar i heterozygotycznych szczurów Brattleboro, ale nie w tym jądrze homozygotycznych Brattleboro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *