Białko hamujące fosfolipazę A2 w granulocytach obojętnochłonnych królika indukowane przez glikokortykoidy

Gdy królicze  neutrofile otrzewnowe leczono glikokortykoidami, ich odpowiedź chemotaktyczna na stymulację przez chemoatraktant fMet-Leu-Phe była znacznie zmniejszona.

Wstępna inkubacja komórek z glukokortykoidami również zmniejszyła aktywność fosfolipazy A2 (2-acylohydrolazy fosfatydowej, EC 3.1.1.4) in situ, co zmierzono przez uwalnianie kwasu [1-14C]arachidonowego, który wcześniej wbudowywał d do fosfolipidów. Moc hamująca glukokortykoidów na aktywność fosfolipazy A2 dobrze korelowała z ich działaniem przeciwzapalnym i ich zdolnością do wiązania się z receptorami glukokortykoidowymi.

Inhibitory syntezy RNA i białek tłumiły hamujący wpływ glikokortykoidów na aktywność fosfolipazy A2. Trawienie komórek traktowanych glikokortykoidem przez Pronase przezwyciężyło działanie hamujące. Traktowanie Pronazą nie miało wpływu na aktywność fosfolipazy A2 indukowaną przez jonofor Ca2+ A23187. Filtracja żelowa białek z błon neutrofili znakowanych [3H] lizyną  wykazała indukcję białka (około 40 000 daltonów) po leczeniu glikokortykoidami. Białko to hamowało częściowo oczyszczoną fosfolipazę trzustkową A2 i zmniejszało zapoczątkowaną przez peptyd odpowiedź chemotaktyczną granulocytów obojętnochłonnych.

 Zmiany miażdżycowe u królików i ludzi zawierają IgG, które rozpoznają epitopy utlenionego LDL.

Zmiany miażdżycowe zawierają stosunkowo duże ilości IgG. Wcześniej wykazaliśmy, że zarówno surowice ludzkie, jak i królicze zawierają autoprzeciwciała przeciwko epitopom utlenionej (Ox) lipoproteiny o małej gęstości (LDL) i że LDL wyizolowany ze zmian miażdżycowych zawiera niewielkie ilości ściśle związanej IgG.

Nie wiadomo jednak, czy IgG wyizolowane ze zmian miażdżycowych rozpoznaje epitopy obecne w natywnym LDL lub Ox-LDL. IgG wyizolowano z dziedzicznych hiperlipidemicznych zmian miażdżycowych królika (WHHL) Watanabe przez kolejne ekstrakcje solą, oczyszczono metodą szybkiej chromatografii cieczowej białka na białku G i zastosowano w teście radioimmunologicznym w fazie stałej.

IgG i kompleksy immunologiczne wyizolowano również z ekstraktów solankowych ludzkich zmian poprzez adsorpcję na kulkach lateksowych pokrytych przeciwciałami anty-ludzkimi IgG lub białkiem A. IgG wyizolowane ze zmian króliczych wykazywały znaczące miana przeciwko LDL modyfikowanym dialdehydem malonowym (MDA) i utlenianym przez jony miedzi przez 4 i 18 godzin, ale nie przeciwko natywnemu LDL.

Na Western blot, zmiany IgG barwiły MDA-LDL i fragmenty Ox-LDL. Western blot kompleksów immunologicznych izolowanych z ludzkich zmian chorobowych ujawnił obecność w izolowanych kompleksach zarówno fragmentów apoproteiny B, jak i apoproteiny B, które reagowały z przeciwciałami przeciwko MDA-lizynie.

Ponadto, epitopy Ox-LDL wybarwione immunologicznie IgG królika obecne w ludzkich zmianach miażdżycowych. Immunobarwienie otrzymane z IgG z króliczych zmian były podobne do tych otrzymanych z przeciwciałem monoklonalnym specyficznym dla MDA-lizyny. Wyniki pokazują, że zmiany miażdżycowe u ludzi i królików zawierają IgG, które rozpoznają epitopy charakterystyczne dla Ox-LDL. Dane te sugerują, że procesy immunologiczne mogą być ważnym elementem procesu miażdżycowego.

Funkcja nośnika w  antyhaptenowych odpowiedziach immunologicznych. I. Wzmocnienie pierwotnych i wtórnych  odpowiedzi przeciwciał przeciw haptenom  przez preimmunizację nosicielem.

Wstępna immunizacja świnek morskich lub  królików  na bydlęcą gamma globulinę (BGG) przygotowuje zwierzęta do znacznie wzmocnionych  odpowiedzi przeciwciał na 2,4-dinitrofenylo-BGG (DNP-BGG).

Zjawisko to jest obserwowane zarówno w pierwotnej  odpowiedzi przeciwciał anty – DNP  na DNP-BGG, jak i wtórnej  odpowiedzi przeciwciał anty – DNP  na DNP-BGG u zwierząt szczepionych DNP-owoalbuminą (DNP-OVA). Wstępna immunizacja BGG jest najskuteczniejsza, jeśli  antygen podaje się w postaci kompletnej emulsji adiuwantowej Freunda; u  królików dawka 1 mikrog BGG jest bardziej skuteczna niż dawka 50 mikrog, podczas gdy u świnek morskich jest odwrotnie.

Transfuzja homologicznych  surowic  anty -BGG nie zastępuje aktywnej immunizacji BGG w przygotowaniu zwierząt do tych wzmocnionych odpowiedzi przeciwciał anty -DNP  .

Zarówno klasa immunoglobulin, jak i średnia stała asocjacji dla epsilon-DNP-L- lizyna  przeciwciała  anty -DNP wytwarzanego w tych wzmocnionych odpowiedziach są określone przez tryb i czas immunizacji koniugatami haptenowymi  i nie ma na nie znaczącego wpływu charakter preimmunizacja nosiciela.

Badania te wskazują, że specyficzność anamnestycznych odpowiedzi przeciwciał swoistych dla haptenu wobec nośnika  jest w dużej mierze spowodowana interakcją dwóch niezależnych jednostek rozpoznających związanych z komórką, jednej wyspecjalizowanej w nosicielstwie, a drugiej swoistej dla determinant haptenowych.

Badania mechanizmu powstawania antygenu penicyliny. III. Grupa N-(D-alfa-benzylopenicilloil) jako determinanta antygenowa odpowiedzialna za nadwrażliwość na penicylinę G.

Nadmiar kwasu D-benzylopenicylenowego (BPE) poddano reakcji z ludzką gamma-globuliną, albuminą surowicy ludzkiej, żelatyną i poli-L- lizyną  w roztworze wodnym buforowanym o pH 7,5-8,0.

W tych warunkach BPE reagował głównie z   grupami epsilon-aminowymi lizyny białek, tworząc mieszaninę diastereoizomerów grup epsilon-N-(D-alfa-benzylopenicyloilo) -lizynowych  (Di-BPO-Lys). BPE reagował również, ale w znacznie mniejszym stopniu, z wiązaniami dwusiarczkowymi cystyny ​​ludzkiej gamma-globuliny i albuminy surowicy ludzkiej, tworząc mieszane grupy dwusiarczkowe kwas D-benzylopenicylenowy-cysteina (BPE-SS-Cys). Koniugaty zawierające dużą liczbę mieszanych grup dwusiarczkowych BPE lub D-penicylaminowych wytworzono w reakcji BPE lub D-penicylaminowej z tiolowaną ludzką gamma-globuliną w łagodnych warunkach utleniających.

Przeciwciała przeciw penicylinie  wytworzono u  królików  przez immunizację penicyliną potasową G (PG) lub wstępnie inkubowaną mieszaniną PG z normalną  surowicą królika  (PG-NRS) w kompletnym adiuwancie Freunda. Analizy specyficznego wytrącania w środowisku wodnym i żelowym (Ouchterlony), analizy PCA i specyficzne hamowanie tych reakcji za pomocą haptenów przeprowadzono na  króliczych surowicach  anty -PG i  anty- (PG-NRS), stosując powyższe koniugaty jako  antygeny .

Stwierdzono  , że przeciwciała przeciw penicylinie  są skierowane przeciwko diastereomerycznej mieszaninie grup N-(D-alfa-benzylopenicyloilowych), głównie grup Di-BPO-Lys. Za pomocą tych technik nie wykryto żadnych  przeciwciał skierowanych przeciwko grupom disiarczkowym mieszanym z BPE lub mieszanym grupom disiarczkowym D-penicylamina.

Trzech z sześciu pacjentów z historią reakcji alergicznych na PG odpowiedziało reakcjami bąbla i rumienia na grupy N-(D-alfa-benzylopenicyloilowe) (BPO) zawarte w koniugacie BPE-globulina ludzka.

Inny taki pacjent wykazywał  przeciwciała w surowicy specyficzne dla grupy BPO. Jeden pacjent leczony 25 gm dziennie PG wykazał obecność niedializowalnych  koniugatów antygenowych BPO w jego surowicy. Wyniki te pokazują, że diastereomeryczne grupy BPO (głównie grupy Di-BPO-Lys) są głównymi  determinantami antygenowymi odpowiedzialnymi za nadwrażliwość na PG u  królików  i ludzi. Omówiono możliwą przydatność kliniczną wielowartościowych koniugatów Di-BPO i jednowartościowych haptenów Di-BPO.

Immunofluorescencja wazopresyny i oksytocyny w szczurzym układzie podwzgórzowo-neurohypophypopseal.

Niniejsza praca dotyczy opracowania procedury immunofluorescencji umożliwiającej swoistą lokalizację wazopresyny i oksytocyny w układzie podwzgórzowo-neuroprzysadkowym (hnx) szczura. Przeciwciała przeciwko wazopresynie argininowej (AVP),  lizyno -wazopresynie (LVP) i oksytocynie uzyskano poprzez wstrzyknięcie  królikom tych hormonów, które były kowalencyjnie związane z tyreoglobuliną .

U królików immunizowanych wazopresyną   występowały okresy moczówki prostej, podczas gdy badanie histologiczne „hns” wykazało nienaruszony układ neurosekrecyjny z oznakami zwiększonej syntezy endogennych hormonów w jądrze nadwzrokowym i zwiększonego uwalniania w nerwowo-przysadce mózgowej niektórych  królików .

Dzienne spożycie wody przez  króliki immunizowane oksytocyną było podobne do spożycia królików  kontrolnych  . Rozwój  przeciwciał przeciwko wazopresynie, mierzony w procedurze immunofluorescencji, wykazywał przebieg znacznie odmienny od krzywej miana oznaczonej testem radioimmunologicznym (RIA). Stwierdzono również, że specyficzność  przeciwciał stosowanych w procedurze immunofluorescencji różni się znacznie od ich specyficzności w systemie RIA. Dlatego należy zbadać moc i specyficzność  przeciwciał w ramach samej procedury immunofluorescencji.

Stosując świeżo mrożone hipotalami lub przysadki utrwalone acetonem, nie można było uzyskać ostrej lokalizacji immunofluorescencji w HNS. Dlatego dokonano prefiksacji. Zarówno rodzaj, jak i czas trwania prefiksacji ujawniły zupełnie inne wyniki dotyczące immunofluorescencji w komórkach neurosekrecyjnych w podwzgórzu i ich zakończeń w neuroprzysadce.

Najlepsze wyniki immunofluorescencji uzyskano stosując 6-godzinną prefiksację glioksalem dla podwzgórza i 24-godzinną prefiksację formaliną dla przysadki. Reakcja krzyżowa  przeciwciał przeciw oksytocynie lub wazopresynie została przetestowana na syntetycznych hormonach, które były związane z kulkami agarozowymi aktywowanymi CNBR i osadzonymi na szklanych bokach. Wszystkie  anty -osocze wykazywały reakcję krzyżową na kulkach zawierających antygen  heterologiczny .

Osocze oczyszczono przez inkubację z perełkami zawierającymi hormon heterologiczny aż do usunięcia składnika reagującego krzyżowo. Stosując oczyszczone  przeciwciała zbadano dystrybucję komórek oksytocyny i wazopresyny w obrębie HNS.

Anti-MonoMethyl/DiMethyl Lysine Rabbit pAb

A17947 Abclonal 20μL 70.85 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

E19-7729-1 EnoGene 50ug/50ul 145 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

E19-7729-2 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

E2350077 EnoGene 100ul 225 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

ABD7729 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541959-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541959-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541959-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541959-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541959-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8517105-005mg MyBiosource 0.05mg 235 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8517105-01mg MyBiosource 0.1mg 305 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8517105-01mLAF405M MyBiosource 0.1mL(AF405M) 465 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8517105-01mLAF546 MyBiosource 0.1mL(AF546) 465 EUR

Acetyl Lysine Rabbit pAb

MBS8517105-01mLAF750 MyBiosource 0.1mL(AF750) 465 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit pAb

E2350024 EnoGene 100ul 225 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541906-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541906-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541906-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541906-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit pAb

MBS8541906-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

E19-7728-1 EnoGene 50ug/50ul 145 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

E19-7728-2 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

ABD7728 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

MBS8517104-005mg MyBiosource 0.05mg 235 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

MBS8517104-01mg MyBiosource 0.1mg 305 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

MBS8517104-01mLAF405M MyBiosource 0.1mL(AF405M) 465 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

MBS8517104-01mLAF546 MyBiosource 0.1mL(AF546) 465 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

MBS8517104-01mLAF750 MyBiosource 0.1mL(AF750) 465 EUR

Pan Mono-Methyl lysine Rabbit pAb

A18293 Abclonal 1000 μL 312 EUR

Pan Mono-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143245-002mL MyBiosource 0.02mL 220 EUR

Pan Mono-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143245-005mL MyBiosource 0.05mL 295 EUR

Pan Mono-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143245-01mL MyBiosource 0.1mL 430 EUR

Pan Mono-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143245-02mL MyBiosource 0.2mL 600 EUR

Pan Mono-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143245-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 2525 EUR

pan-Tri-Methyl lysine Rabbit pAb

A20145 Abclonal 50 μL 687.7 EUR

pan-Tri-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143566-002mL MyBiosource 0.02mL 235 EUR

pan-Tri-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143566-005mL MyBiosource 0.05mL 295 EUR

pan-Tri-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143566-01mL MyBiosource 0.1mL 430 EUR

pan-Tri-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143566-02mL MyBiosource 0.2mL 600 EUR

pan-Tri-Methyl lysine Rabbit pAb

MBS9143566-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 2525 EUR

Rabbit anti-Acetyl Lysine Antibody

DL95561A-100ul DL Develop 100 ul 350 EUR

Rabbit anti-Acetyl Lysine Antibody

DL95561A-50ul DL Develop 50 ul 245 EUR

Rabbit anti-Methyl Lysine Antibody

DL95766A-100ul DL Develop 100 ul 350 EUR

Rabbit anti-Methyl Lysine Antibody

DL95766A-50ul DL Develop 50 ul 245 EUR

Rabbit anti-Acetyl Lysine Antibody

YLD0106-100ul Shanghai YL Biotech 100 ul 320 EUR

Rabbit anti-Acetyl Lysine Antibody

YLD0106-50ul Shanghai YL Biotech 50 ul 200 EUR

Rabbit anti-Methyl Lysine Antibody

YLD4972-100ul Shanghai YL Biotech 100 ul 320 EUR

Rabbit anti-Methyl Lysine Antibody

YLD4972-50ul Shanghai YL Biotech 50 ul 200 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D Stressmarq 0.1mg 341 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-A390 Stressmarq 0.1mg 395 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-A488 Stressmarq 0.1mg 394 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-A594 Stressmarq 0.1mg 394 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-ALP Stressmarq 0.1mg 387 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-APC Stressmarq 0.1mg 393 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-FITC Stressmarq 0.1mg 385 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-PCP Stressmarq 0.1mg 393 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155D-RPE Stressmarq 0.1mg 391 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-155S Stressmarq 0.012mg 44 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-156F Stressmarq 0.4ml 387 EUR

Rabbit Anti-Acetylated Lysine Polyclonal

SPC-157F Stressmarq 0.4ml 405 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D Stressmarq 0.1mg 341 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-A390 Stressmarq 0.1mg 395 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-A488 Stressmarq 0.1mg 394 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-A594 Stressmarq 0.1mg 394 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-ALP Stressmarq 0.1mg 387 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-APC Stressmarq 0.1mg 393 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-FITC Stressmarq 0.1mg 385 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-PCP Stressmarq 0.1mg 393 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158D-RPE Stressmarq 0.1mg 391 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-158S Stressmarq 0.012mg 44 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-159F Stressmarq 0.4ml 387 EUR

Rabbit Anti-Methylated Lysine Polyclonal

SPC-160F Stressmarq 0.4ml 405 EUR

Rabbit Lysine ELISA kit

E01A31871 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Lysine ELISA kit

E04L0304-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Lysine ELISA kit

E04L0304-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Lysine ELISA kit

E04L0304-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Lysine ELISA Kit

MBS755619-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rabbit Lysine ELISA Kit

MBS755619-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rabbit Lysine ELISA Kit

MBS755619-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rabbit Lysine ELISA Kit

MBS755619-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

E12-276 EnoGene 100μg/100μl 225 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

EA108-100ul ELK Biotech 100ul 124 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

EA108-50ul ELK Biotech 50ul 74 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

MBS8503264-01mg MyBiosource 0.1mg 305 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

MBS8503264-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 465 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

MBS8503264-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 465 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

MBS8503264-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 465 EUR

Acetyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

MBS8503264-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 465 EUR

Rabbit anti-human K(lysine) acetyltransferase 2B polyclonal Antibody

MBS710818-01mL MyBiosource 0.1mL 485 EUR

Rabbit anti-human K(lysine) acetyltransferase 2B polyclonal Antibody

MBS710818-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2175 EUR

Rabbit anti-human K(lysine) acetyltransferase 2A polyclonal Antibody

MBS710485-01mL MyBiosource 0.1mL 485 EUR

Rabbit anti-human K(lysine) acetyltransferase 2A polyclonal Antibody

MBS710485-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2175 EUR

Rabbit anti-human K(lysine) acetyltransferase 5 polyclonal Antibody

MBS713071-01mL MyBiosource 0.1mL 485 EUR

Rabbit anti-human K(lysine) acetyltransferase 5 polyclonal Antibody

MBS713071-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2175 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody

MBS7006237-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody

MBS7006237-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody

MBS7006237-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA kit

E01A31312 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA kit

E04H0333-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA kit

E04H0333-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA kit

E04H0333-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA Kit

MBS752894-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA Kit

MBS752894-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA Kit

MBS752894-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rabbit Hexanoyl lysine ELISA Kit

MBS752894-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Rabbit anti-human lysine (K)-specific demethylase 3B polyclonal Antibody

MBS716355-01mL MyBiosource 0.1mL 485 EUR

Rabbit anti-human lysine (K)-specific demethylase 3B polyclonal Antibody

MBS716355-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2175 EUR

Rabbit anti-human lysine (K)-specific demethylase 5C polyclonal Antibody

MBS712842-01mL MyBiosource 0.1mL 485 EUR

Rabbit anti-human lysine (K)-specific demethylase 5C polyclonal Antibody

MBS712842-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2175 EUR

Rabbit anti-human lysine (K)-specific demethylase 5A polyclonal Antibody

MBS712347-01mL MyBiosource 0.1mL 485 EUR

Rabbit anti-human lysine (K)-specific demethylase 5A polyclonal Antibody

MBS712347-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2175 EUR

Pan Methyl Lysine rabbit polyclonal antibody

E12-219 EnoGene 100ug/100ul 255 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

EA055-100ul ELK Biotech 100ul 124 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

EA055-50ul ELK Biotech 50ul 74 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

ES1184-100ul ELK Biotech 100ul 124 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

ES1184-50ul ELK Biotech 50ul 74 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

RA20366-100ul Reed Biotech 100 ul 298 EUR

Pan Methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

RA20366-50ul Reed Biotech 50 ul 198 EUR

Rabbit Histone-Lysine N-Methyltransferase, H3 Lysine-36 and H4 Lysine-20 Specific (NSD1) ELISA Kit

MBS9900766-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody

MBS1488518-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody

MBS1488518-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody

MBS1488518-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody, FITC

MBS1488272-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody, FITC

MBS1488272-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody, FITC

MBS1488272-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA kit

E01A28625 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA kit

E04C0773-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA kit

E04C0773-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA kit

E04C0773-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Carboxymethyl Lysine ELISA Kit

MBS036397-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA Kit

MBS732938-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA Kit

MBS732938-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA Kit

MBS732938-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine ELISA Kit

MBS732938-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Rabbit Anti-Human Lysine-specific demethylase 5B (KDM5B) IgG (aff pure)

AB-23269-A Alpha Diagnostics 100ug 578.4 EUR

Acetylated Lysine rabbit polyclonal antibody, Biotin

AP03035BT-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Rabbit Monoclonal Antibody against Acetylated -Lysine

TA160023 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Protein Kinase Lysine Deficient 1 (PRKWNK1) Rabbit anti-Human Polyclonal Antibody

GWB-61F99C GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Protein Kinase Lysine Deficient 1 (PRKWNK1) Rabbit anti-Human Polyclonal Antibody

GWB-EAF626 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Rabbit Carboxymethyl Lysine (Cml) ELISA Kit

SL0239Rb Sunlong - 498 EUR

Rabbit Carboxymethyl Lysine,CML ELISA KIT

E0271Rb-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Rabbit Carboxymethyl Lysine,CML ELISA KIT

E0271Rb-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Rabbit Carboxymethyl Lysine,CML ELISA KIT

E0271Rb-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Rabbit Carboxymethyl Lysine,CML ELISA KIT

E0271Rb-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine (CML) ELISA Kit

MBS2803376-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6840 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine (CML) ELISA Kit

MBS2803376-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 480 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine (CML) ELISA Kit

MBS2803376-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3610 EUR

Rabbit Carboxymethyl lysine (CML) ELISA Kit

MBS2803376-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 805 EUR

Rabbit Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

MBS2602319-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

Rabbit Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

MBS2602319-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

Rabbit Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

MBS2602319-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

Rabbit Carboxymethyl Lysine (CML) ELISA Kit

MBS2602319-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody, FITC

MBS1488206-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody, FITC

MBS1488206-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody, FITC

MBS1488206-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody, HRP conjugated

MBS1489507-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody, HRP conjugated

MBS1489507-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody, HRP conjugated

MBS1489507-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody, Biotin conjugated

MBS1490660-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody, Biotin conjugated

MBS1490660-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

Rabbit anti-human Lysine-specific demethylase 5A polyclonal Antibody, Biotin conjugated

MBS1490660-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

Acetylated Lysine rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

AP03035PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

K(Lysine) Acetyltransferase 2A (KAT2A) Rabbit anti-Human Polyclonal (N-Terminus) Antibody

GWB-440276 GenWay Biotech 0.05 ml Ask for price

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody, HRP conjugated

MBS1491046-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody, HRP conjugated

MBS1491046-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody, HRP conjugated

MBS1491046-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

Rabbit Lysine Specific Demethylase 4A ELISA Kit

MBS066200-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Acetylated Lysine rabbit polyclonal antibody, HRP, Aff - Purified

AP03035HR-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Methylated Lysine rabbit polyclonal antibody, HRP, Aff - Purified

AP03036HR-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Rabbit Histone-Lysine N-Methyltransferase, H3 Lysine-79 Specific (DOT1L) ELISA Kit

MBS9379870-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody, Biotin conjugated

MBS1489159-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody, Biotin conjugated

MBS1489159-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

Rabbit anti-Escherichia coli Lysine decarboxylase, constitutive polyclonal Antibody, Biotin conjugated

MBS1489159-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

Methylated Lysine rabbit polyclonal antibody, Biotin, Aff - Purified

AP03036BT-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Rabbit Polyclonal antibody to PCAF (K(lysine) acetyltransferase 2B)

TA308325 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Rabbit Histone Lysine Demethylase PHF8 (PHF8) ELISA Kit

MBS9358572-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

 

 

Więcej komórek zawierających oksytocynę było zlokalizowanych w części dziobowej, a więcej wazopresyny w części ogonowej zarówno jądra nadwzrokowego (SON), jak i przykomorowego (PVN). Porównywalne odsetki komórek zawierających oksytocynę i wazopresynę stwierdzono w SON i PVN. Bezwzględna ilość komórek zawierających oksytocynę była 2,5 razy większa w SON niż w PVN, co wydaje się przeczyć „klasycznemu” poglądowi, że PVN głównie lub całkowicie syntetyzuje oksytocynę. Ponadto, fluorescencję stwierdzono przy użyciu przeciwciał przeciwko wazopresynie w jądrze nadskrzyżowaniowym u szczurów Wistar i heterozygotycznych szczurów Brattleboro, ale nie w tym jądrze homozygotycznych Brattleboro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *