kompleksu kowalencyjnego pomiędzy końcowym białkiem adenowirusa 80 000 Daltonów i 5′-dCMP in vitro.

System replikacji DNA adenowirusa Rt pcrAn in vitro katalizował tworzenie kowalencyjnego kompleksu między białkiem o długości 80 000 daltonów i 5′-dCMP w obecności DNA [alfa-32P-dCTP, MgCl2, ATP i adenowirusa (Ad) z białkiem kowalencyjnie związany z końcem 5′ każdej nici (prot DNA Ad).

Wymagania dotyczące prot DNA Ad w tej reakcji były podobne do wymagań replikacji DNA in vitro. Gdy dATP, dTTP i ddGTP 2′,3′-dideoksynukleozydotrifosforan (ddNTP) zostały włączone do mieszaniny reakcyjnej, wykryto wydłużony kompleks, który składał się z białka o długości 80 000 daltonów związanego z 26-zasadowym oligonukleotydem.

Tworzenie wydłużonego produktu, ale nie kompleksu białko-dCMP, było hamowane przez  ddATP , ddCTP lub ddTTP. Wymagania dotyczące tworzenia kompleksu białko-dCMP, charakter wiązania między białkiem a dCMP, wielkość białka oraz istnienie wydłużonych form wskazywały, że białko związane z kompleksem było identyczne z terminalem Ad o długości 80 000 daltonów białko znalezione na replikujących się cząsteczkach DNA, jak opisano w Challberg et al. [Challberg, MD, Desiderio, SV & Kelly, TJ, Jr. (1980) Proc. Natl. Acad. Nauka. USA 77, 5105-5109].

Różnicowa fosforylacja azydotymidyny, dideoksycytydyny i dideoksyinozyny w spoczynkowych i aktywowanych jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej.

Aktywność przeciwwirusową azydotymidyny (AZT), dideoksycytydyny (ddC) i dideoksyinozyny (ddI) wobec HIV-1 oceniono porównawczo w PBM stymulowanym PHA.

Średnie stężenie leku, które dało 50% hodowli ujemnych pod względem p24 Gag było zasadniczo różne: 0,06, 0,2 i 6 mikroM odpowiednio dla AZT, ddC i ddI. Odkryliśmy, że AZT była preferencyjnie fosforylowana do postaci trifosforanu (TP) w PHA-PBM, a nie niestymulowanym, spoczynkowym PBM (R-PBM), wytwarzając 10- do 17-krotnie wyższy stosunek AZTTP/dTTP w PHA-PBM niż w R -PBM.

Fosforylacja ddC i ddI do ich form TP była jednak znacznie mniej wydajna w PHA-PBM, co skutkowało około 5-krotnie i około 15-krotnie niższymi stosunkami odpowiednio ddCTP/dCTP i  ddATP /dATP w PHA-PBM niż w R-PBM .

Zbadano kolejność porównawczą indukowanego przez PHA wzrostu aktywności enzymów komórkowych: kinaza tymidynowa>>kinaza urydynowa>>kinaza deoksycytydynowa>>kinaza adenozynowa>> 5′-nukleotydaza.

Wnioskujemy, że AZT, ddC i ddI wywierają nieproporcjonalne działanie przeciwwirusowe w zależności od stanu aktywacji komórek docelowych, tj. ddI i ddC wywierają działanie przeciwwirusowe korzystniej w komórkach w spoczynku niż w komórkach aktywowanych, podczas gdy AZT preferencyjnie chroni aktywowane komórki przed zakażeniem HIV . Biorąc pod uwagę, że synteza prowirusowego DNA wirusa HIV-1 w spoczynkowych limfocytach rozpoczyna się na poziomach porównywalnych z aktywowanymi limfocytami, obecne dane powinny mieć praktyczne znaczenie w projektowaniu chemioterapii przeciw HIV, zwłaszcza chemioterapii skojarzonej.

Polimeryzacja z obejściem adduktu DNA przez polimerazę DNA Dpo4 Sulfolobus solfataricus: analiza i struktury krystaliczne produktów podstawienia wielu par zasad i przesunięcia ramki z adduktem 1,N2-etenoguaniną.

 1. ,N(2)-Etheno(epsilon)guanina jest mutagenną zmianą DNA pochodzącą z produktów utleniania lipidów, a także z niektórych chemicznych czynników rakotwórczych. Analiza elektroforetyczna w żelu produktów wydłużania startera przez polimerazę IV DNA Sulfolobus solfataricus P2 (Dpo4) wykazała preferencyjne włączenie A przeciwnego 3′-(1,N(2)-epsilon-G)TACT-5′, wśród czterech testowanych dNTP indywidualnie. Z matrycą 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′, zarówno G, jak i A zostały włączone.
 2. Gdy wydłużanie startera przeprowadzono w obecności mieszaniny wszystkich czterech dNTP, wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa-spektrometria masowa produktów wykazała , że ​​(przeciwieństwo 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′ ) głównym produktem był 5′-GTGA-3′, a drugorzędnym produktem był 5′-AGTGA-3′.
 3. Na matrycy 3′-(1,N(2)-epsilon-G)TACT-5′, następujące cztery produkty zostały zidentyfikowane za pomocą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej-spektrometrii masowej: 5′-AATGA-3′, 5′-ATTGA -3′, 5′-ATGA-3′ i 5′-TGA-3′. Rentgenowska struktura krystaliczna Dpo4 została rozwiązana (2,1 A) za pomocą szablonu startera i A umieszczonego w starterze tak, aby znajdował się naprzeciwko 1,N(2)-epsilon-G w matrycy 3′-(1,N( 2)-epsilon-G)TAK 5′.

 

Dodany A w podkładzie został sparowany w poprzek szablonu T z klasyczną geometrią Watsona-Cricka. Podobne struktury zaobserwowano w potrójnym kompleksie Dpo4-DNA-dATP i potrójnym kompleksie Dpo4-DNA- ddATP  , z d(d)ATP naprzeciwko matrycy T. Podobną strukturę zaobserwowano z ddGTP sąsiadującym ze starterem i naprzeciwko C obok 1,N(2)-epsilon-G w 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′. Doszliśmy do wniosku, że Dpo4 wykorzystuje kilka mechanizmów, w tym inkorporację A naprzeciwko 1,N(2)-epsilon-G, a także odmianę niewspółosiowości stabilizowanej przez dNTP, do generowania mutacji zarówno par zasad, jak i przesunięcia ramki.

Identyfikacja nieprocesowej aktywności telomerazy z komórek myszy.

Aktywność telomerazy zidentyfikowano w ekstraktach z kilku różnych mysich linii komórkowych. Dodanie telomerowych powtórzeń TTAGGG było specyficzne dla telomerowych starterów oligonukleotydowych i wrażliwe na wstępne traktowanie RNazą A.

W przeciwieństwie do setek powtórzeń zsyntetyzowanych przez enzymy telomerazy ludzkiej i Tetrahymena in vitro, mysia telomeraza zsyntetyzowała tylko jedno lub dwa powtórzenia TTAGGG na telomerycznych starterach.

Produkty obserwowane po wydłużeniu starterów z sekwencjami permutowanymi kołowo (TTAGGG)3 i po zakończeniu łańcucha  ddATP  lub ddTTP wskazywały, że mysia telomeraza zatrzymuje się po dodaniu pierwszej reszty dG w sekwencji TTAGGG.

Krótka długość produktów syntetyzowanych przez mysią telomerazę nie była spowodowana dyfuzyjnym inhibitorem w mysim ekstrakcie, ponieważ ludzka telomeraza nadal syntetyzowała długie produkty po zmieszaniu z mysią.

Eksperymenty z prowokacją starterów wykazały, że ludzki enzym syntetyzował długie powtórzenia TTAGGG procesowo in vitro, podczas gdy mysia telomeraza wydawała się być znacznie mniej procesywna. Identyfikacja krótkich produktów reakcji telomerazy w ekstraktach mysich sugeruje, że ekstrakty z innych organizmów również mogą generować tylko krótkie produkty. Wiedza ta może pomóc w identyfikacji aktywności telomerazy w organizmach, których aktywność nie została jeszcze wykryta.

Oporność na 2′,3′-dideoksycytydynę nadaną przez mutację w kodonie 65 odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1.

Wariant ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 oporny na zalcytabinę (2′,3′-dideoksycytydyna [ddC]) został wyselekcjonowany przez kolejne pasaże w obecności wzrastających stężeń ddC w hodowlach komórek jednojądrzastych krwi obwodowej.

Mutacja powodująca podstawienie lizyny do argininy została zauważona w kodonie 65 odwrotnej transkryptazy (RT) tego wirusa selekcjonowanego pod względem ddC. Sklonowany zmutowany wirus z tą mutacją kodonu 65 został skonstruowany przy użyciu nowego podejścia PCR do ukierunkowanej mutagenezy.

Charakterystyka tego wirusa potwierdziła, że ​​podstawienie RT Lys-65->>Arg było konieczne i wystarczające do czterokrotnego wzrostu stężenia hamującego ddC 50%, a także oporności na didanozynę (2′,3′-dideoksyinozynę [ddI]). ). Lys-65->>Arg i oporność wirusa na ddC i ddI również rozwinęła się podczas terapii w izolatach od jednego pacjenta leczonego ddC i dwóch pacjentów leczonych ddI.

Thiolutin (RNA polymerase inhibitor)

SIH-375-1MG Stressmarq 1 mg 206.4 EUR

Thiolutin (RNA polymerase inhibitor)

SIH-375-5MG Stressmarq 5 mg 601.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) ELISA Kit

abx595785-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx232740-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

20-abx325861 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx331767-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

20-abx112272 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx025618-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx025618-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx034389-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx034389-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

20-abx000806 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

20-abx013541 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 117.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Human Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) ELISA Kit

abx387124-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Lenti ORF clone of Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), mGFP tagged

RC208258L2 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), mGFP tagged

RC208258L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Blocking Peptide

20-abx162410 Abbexa
 • 326.40 EUR
 • 493.20 EUR
 • 1 mg
 • 5 mg

Human RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA KIT

ELI-26107h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL, Ell ELISA KIT

ELI-10006m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

ELL (untagged)-Human elongation factor RNA polymerase II (ELL)

SC111065 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), mGFP tagged

RC206204L2 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), mGFP tagged

RC206204L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

abx232741-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

20-abx215132 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

20-abx325195 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

20-abx112274 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 3 (ELL3) Antibody

abx030154-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 3 (ELL3) Antibody

abx030154-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA KIT

ELI-47045h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA KIT

ELI-47295h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL2, Ell2 ELISA KIT

ELI-48151m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL3, Ell3 ELISA KIT

ELI-27656m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Ell3 ELISA Kit| Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL3

EF014772 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Lenti ORF clone of Ell (mGFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell)

MR209325L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell (GFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell)

MG209325 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL (GFP-tagged) - Human elongation factor RNA polymerase II (ELL)

RG208258 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell (untagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II (Ell), (10 ug)

RN205997 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell (untagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell), (10ug)

MC202922 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL2 (untagged)-Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2)

SC115584 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), Myc-DDK-tagged

RC208258L1 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), Myc-DDK-tagged

RC208258L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Mouse Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 3 (ELL3) ELISA Kit

abx389142-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 3 (ELL3) ELISA Kit

abx384826-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) ELISA Kit

abx387125-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Lenti ORF clone of Ell (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell)

MR209325L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), Myc-DDK-tagged

RC206204L1 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), Myc-DDK-tagged

RC206204L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell2 (mGFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II 2 (Ell2)

MR215768L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL2 (GFP-tagged) - Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2)

RG206204 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell (mGFP-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II (Ell), (10 ug)

RR205997L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell2 (untagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II 2 (Ell2), (10ug)

MC220029 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell)

MR209325 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL (Myc-DDK-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II (ELL)

RC208258 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell2 (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II 2 (Ell2)

MR215768L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL3 (untagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3)

SC110169 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL3 (untagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3)

SC324494 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II (Ell), (10 ug)

RR205997L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell2 (GFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II 2 (Ell2), (10ug)

MG215768 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II (Ell), (10 ug)

RR205997 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL2 (Myc-DDK-tagged)-Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2)

RC206204 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell2 (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II 2 (Ell2)

MR215768 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell3 (mGFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3)

MR206168L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

3`UTR clone of elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3) for miRNA target validation

SC207116 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell3 (GFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3)

MG206168 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL3 (GFP-tagged) - Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3)

RG200765 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell3 (untagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3), (10 ug)

RN201966 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell3 (untagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3), (10ug)

MC203102 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of ELL3 (mGFP-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3)

RC200765L2 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of ELL3 (mGFP-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3)

RC200765L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell3 (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3)

MR206168L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell3 (mGFP-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3), (10 ug)

RR201966L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell3 (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3)

MR206168 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL3 (Myc-DDK-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3)

RC200765 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of ELL3 (Myc-DDK-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3)

RC200765L1 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of ELL3 (Myc-DDK-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3)

RC200765L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell3 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3), (10 ug)

RR201966 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell3 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3), (10 ug)

RR201966L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, Ell (GFP-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II (Ell), 200ul, >10^7 TU/mL

RR205997L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Ell (GFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell), 200ul, >10^7 TU/mL

MR209325L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL (mGFP-tagged) - Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), 200ul, >10^7 TU/mL

RC208258L2V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL (mGFP-tagged) - Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), 200ul, >10^7 TU/mL

RC208258L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL (Myc-DDK tagged) - Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), 200ul, >10^7 TU/mL

RC208258L1V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL (Myc-DDK tagged) - Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), 200ul, >10^7 TU/mL

RC208258L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Ell (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell), 200ul, >10^7 TU/mL

MR209325L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL2 (mGFP-tagged) - Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), 200ul, >10^7 TU/mL

RC206204L2V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL2 (mGFP-tagged) - Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), 200ul, >10^7 TU/mL

RC206204L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Ell2 (GFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II 2 (Ell2), 200ul, >10^7 TU/mL

MR215768L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL2 (Myc-DDK tagged) - Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), 200ul, >10^7 TU/mL

RC206204L1V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL2 (Myc-DDK tagged) - Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), 200ul, >10^7 TU/mL

RC206204L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Ell (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II (Ell), 200ul, >10^7 TU/mL

RR205997L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Ell2 (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II 2 (Ell2), 200ul, >10^7 TU/mL

MR215768L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Ell3 (GFP-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3), 200ul, >10^7 TU/mL

RR201966L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Ell3 (GFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3), 200ul, >10^7 TU/mL

MR206168L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL3 (mGFP-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3), 200ul, >10^7 TU/mL

RC200765L2V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL3 (mGFP-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3), 200ul, >10^7 TU/mL

RC200765L4V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Ell3 (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3), 200ul, >10^7 TU/mL

MR206168L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL3 (Myc-DDK-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3), 200ul, >10^7 TU/mL

RC200765L1V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, ELL3 (Myc-DDK-tagged)-Human elongation factor RNA polymerase II-like 3 (ELL3), 200ul, >10^7 TU/mL

RC200765L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Ell3 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II-like 3 (Ell3), 200ul, >10^7 TU/mL

RR201966L3V Origene Technologies GmbH 200 µl Ask for price

LOC683469 (untagged ORF) - Rat similar to RNA polymerase II transcription factor SIII subunit A2 (Elongin A2) (EloA2) (Transcription elongation f

RN214198 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

DNA Polymerase

ABD3082 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

DNA Polymerase

ABF5235 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

Champagne Taq DNA Polymerase

P122-d1 Vazyme 500 U (2.5 U/μl) 212.4 EUR

Champagne Taq DNA Polymerase

P122-d2 Vazyme 500 U (5 U/μl) 212.4 EUR

Champagne Taq DNA Polymerase

P122-d3 Vazyme 500 U (10 U/μl) 212.4 EUR

T4 DNA Polymerase

N101-01 Vazyme 2000 U 278.4 EUR

T4 DNA Polymerase

M1211-100 Biovision each 385.2 EUR

DNA polymerase mu

E8ER1907-58 EnoGene 100ul 275 EUR

DNA polymerase ? (Rat)

10-101 Sceti 20ug 465.6 EUR

DNA polymerase ? (Rat)

10-102 Sceti 100ug 1107.6 EUR

Taq DNA Polymerase

BA00103 Cusabio 500U 104.4 EUR

Taq DNA Polymerase

BA00104 Bioatlas 1000U 147.6 EUR

Taq DNA Polymerase

BA00105 Bioatlas 2500U 278.4 EUR

Pfu DNA Polymerase

BA00503 Bioatlas 500U 174 EUR

Pfu DNA Polymerase

BA00504 Bioatlas 1000U 286.8 EUR

Pfu DNA Polymerase

BA00505 Bioatlas 2500U 626.4 EUR

Taq DNA polymerase

BT10101 Bioatlas 500U 96 EUR

Taq DNA polymerase

BT10102 Bioatlas 1000U 130.8 EUR

Taq DNA polymerase

BT10103 Bioatlas 2000U 200.4 EUR

Taq DNA Polymerase

9001-2500 Biovision each 614.4 EUR

Taq DNA Polymerase

9001-500 Biovision each 229.2 EUR

PFU DNA Polymerase

9003-2500 Biovision each 614.4 EUR

PFU DNA Polymerase

9003-500 Biovision each 216 EUR

Laq? DNA Polymerase

9004-2500 Biovision each 732 EUR

Laq? DNA Polymerase

9004-500 Biovision each 261.6 EUR

Taq DNA Polymerase

L7051001 Biochain 1000 unit 159 EUR

Taq DNA Polymerase

L7051200 Biochain 200 unit 41 EUR

Pfu DNA Polymerase

enz-265 ProSpec Tany 100U 145 EUR

Taq DNA Polymerase

EQ005 ELK Biotech 100μl/500U 50 EUR

Pfu DNA Polymerase

EQ008 ELK Biotech 50μl 68 EUR

Pfu DNA Polymerase

S116 GeneOn 1x250 units 91.2 EUR

Pfu DNA Polymerase

S117 GeneOn 2x250 units 112.8 EUR

Pfu DNA Polymerase

S118 GeneOn 10x250 units 363.6 EUR

Bst DNA Polymerase

S600 GeneOn 2000 U 128.4 EUR

MyFi DNA Polymerase

BIO-21117 Bioline 250 Units Ask for price

MyFi DNA Polymerase

BIO-21117/S Bioline Sample Ask for price

MyFi DNA Polymerase

BIO-21118 Bioline 500 Units Ask for price

MyFi DNA Polymerase

BIO-21119 Bioline 2500 Units Ask for price

DNA Polymerase beta

E8ET1705-12 EnoGene 100ul 275 EUR

Taq DNA Polymerase (3000U)

9K-001-0002 Bio Basic 3000U 582 EUR

Taq DNA Polymerase (6000U)

9K-001-0033 Bio Basic 6000U 1234.5 EUR

Taq DNA Polymerase (1000U)

9K-001-0035 Bio Basic 1000U 418.62 EUR

MyTaq DNA Polymerase

BIO-21105 Bioline 500 units Ask for price

MyTaq DNA Polymerase

BIO-21105/S Bioline Sample Ask for price

MyTaq DNA Polymerase

BIO-21106 Bioline 2500 units Ask for price

MyTaq DNA Polymerase

BIO-21107 Bioline 5000 units Ask for price

Ready? DNA Polymerase

M1146-1000 Biovision each 398.4 EUR

Ready? DNA Polymerase

M1146-10000 Biovision each 1279.2 EUR

Ready? DNA Polymerase

M1146-5000 Biovision each 960 EUR

Phi29 DNA Polymerase

M1239-1000 Biovision each 373.2 EUR

Kodaq DNA Polymerase

G498 ABM 250 U (50 ul) 104.4 EUR

Kodaq DNA Polymerase

G499 ABM 1000 U (200 ul) 189.6 EUR

phi29 DNA Polymerase

RK21002 Abclonal 1250U 4 EUR

Phi29 DNA Polymerase

E014 ABM 1000 U (100 μl) 145 EUR

Phi29 DNA Polymerase

PCR-381L Jena Bioscience GmbH 5 x 200units 255 EUR

Phi29 DNA Polymerase

PCR-381S Jena Bioscience GmbH 200units 63.8 EUR

Ultra DNA Polymerase

PCR-391L Jena Bioscience GmbH 5 x 100units 486.7 EUR

Ultra DNA Polymerase

PCR-391S Jena Bioscience GmbH 100units 121.7 EUR

DNA polymerase delta

E8ER1907-56 EnoGene 100ul 275 EUR

Taq DNA Polymerase (500U)

9K-001-0001 Bio Basic 500U 209.29 EUR

HotTaq DNA Polymerase

BA00203 Bioatlas 500U 174 EUR

HotTaq DNA Polymerase

BA00204 Bioatlas 1000U 286.8 EUR

HotTaq DNA Polymerase

BA00205 Bioatlas 2500U 626.4 EUR

RedTaq DNA Polymerase

BA00303 Bioatlas 500U 147.6 EUR

RedTaq DNA Polymerase

BA00304 Bioatlas 1000U 235.2 EUR

RedTaq DNA Polymerase

BA00305 Bioatlas 2500U 495.6 EUR

BIOTAQ DNA Polymerase

BIO-21040 Bioline 500 Units Ask for price

BIOTAQ DNA Polymerase

BIO-21060 Bioline 2500 Units Ask for price

Ranger DNA Polymerase

BIO-21121 Bioline 250 Units Ask for price

Ranger DNA Polymerase

BIO-21121/S Bioline Sample Ask for price

Ranger DNA Polymerase

BIO-21122 Bioline 500 Units Ask for price

HotTaq DNA polymerase

BT10201 Bioatlas 500U 144 EUR

HotTaq DNA polymerase

BT10202 Bioatlas 1000U 228 EUR

AceTaq DNA Polymerase

P401-d1 Vazyme 250 U 163.2 EUR

AceTaq DNA Polymerase

P401-d2 Vazyme 1000 U 272.4 EUR

AceTaq DNA Polymerase

P401-d3 Vazyme 3000 U 536.4 EUR

Breeze? DNA Polymerase

M1148-1000 Biovision each 1246.8 EUR

Breeze? DNA Polymerase

M1148-250 Biovision each 464.4 EUR

AceTaq DNA Polymerase

P401-MD1 Vazyme 250 U 46.4 EUR

Distant? DNA Polymerase

M1150-1000 Biovision each 823.2 EUR

Distant? DNA Polymerase

M1150-250 Biovision each 333.6 EUR

Advance? DNA Polymerase

M1151-1000 Biovision each 895.2 EUR

Advance? DNA Polymerase

M1151-250 Biovision each 373.2 EUR

BlasTaq DNA Polymerase

E36G894 EnoGene 400 rxn (200 μl) 528.57 EUR

BlasTaq DNA Polymerase

G894 ABM 400 rxn (200 μl) 80 EUR

BlasTaq DNA Polymerase

G894-S ABM 200 rxn (100 ul) 45 EUR

IMMOLASE DNA Polymerase

BIO-21046 Bioline 250 Units Ask for price

IMMOLASE DNA Polymerase

BIO-21047 Bioline 500 Units Ask for price

IMMOLASE DNA Polymerase

BIO-21048 Bioline 5000 Units Ask for price

ACCUZYME DNA Polymerase

BIO-21051 Bioline 250 Units Ask for price

ACCUZYME DNA Polymerase

BIO-21052 Bioline 500 Units Ask for price

MangoTaq DNA Polymerase

BIO-21078 Bioline 5000 Units Ask for price

MangoTaq DNA Polymerase

BIO-21082 Bioline 2000 Units Ask for price

MangoTaq DNA Polymerase

BIO-21083 Bioline 1000 Units Ask for price

VELOCITY DNA Polymerase

BIO-21098 Bioline 250 Units Ask for price

Zmutowany enzym RT kodonu 65 ulegający ekspresji zrekombinowanej był oporny na ddCTP i  ddATP  w testach bezkomórkowej polimerazy. Wyniki badań zmutowanych enzymów są zgodne z Lys-65->>Arg, co prowadzi do zmian w wiązaniu form trifosforanowych tych analogów nukleozydów do RT. Dane te mają znaczenie dla przyszłych badań nad opornością na ddC, szczególnie tych mających na celu określenie jej znaczenia klinicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *