kompleksu kowalencyjnego pomiędzy końcowym białkiem adenowirusa 80 000 Daltonów i 5′-dCMP in vitro.

System replikacji DNA adenowirusa Rt pcrAn in vitro katalizował tworzenie kowalencyjnego kompleksu między białkiem o długości 80 000 daltonów i 5′-dCMP w obecności DNA [alfa-32P-dCTP, MgCl2, ATP i adenowirusa (Ad) z białkiem kowalencyjnie związany z końcem 5′ każdej nici (prot DNA Ad).

Wymagania dotyczące prot DNA Ad w tej reakcji były podobne do wymagań replikacji DNA in vitro. Gdy dATP, dTTP i ddGTP 2′,3′-dideoksynukleozydotrifosforan (ddNTP) zostały włączone do mieszaniny reakcyjnej, wykryto wydłużony kompleks, który składał się z białka o długości 80 000 daltonów związanego z 26-zasadowym oligonukleotydem.

Tworzenie wydłużonego produktu, ale nie kompleksu białko-dCMP, było hamowane przez  ddATP , ddCTP lub ddTTP. Wymagania dotyczące tworzenia kompleksu białko-dCMP, charakter wiązania między białkiem a dCMP, wielkość białka oraz istnienie wydłużonych form wskazywały, że białko związane z kompleksem było identyczne z terminalem Ad o długości 80 000 daltonów białko znalezione na replikujących się cząsteczkach DNA, jak opisano w Challberg et al. [Challberg, MD, Desiderio, SV & Kelly, TJ, Jr. (1980) Proc. Natl. Acad. Nauka. USA 77, 5105-5109].

Różnicowa fosforylacja azydotymidyny, dideoksycytydyny i dideoksyinozyny w spoczynkowych i aktywowanych jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej.

Aktywność przeciwwirusową azydotymidyny (AZT), dideoksycytydyny (ddC) i dideoksyinozyny (ddI) wobec HIV-1 oceniono porównawczo w PBM stymulowanym PHA.

Średnie stężenie leku, które dało 50% hodowli ujemnych pod względem p24 Gag było zasadniczo różne: 0,06, 0,2 i 6 mikroM odpowiednio dla AZT, ddC i ddI. Odkryliśmy, że AZT była preferencyjnie fosforylowana do postaci trifosforanu (TP) w PHA-PBM, a nie niestymulowanym, spoczynkowym PBM (R-PBM), wytwarzając 10- do 17-krotnie wyższy stosunek AZTTP/dTTP w PHA-PBM niż w R -PBM.

Fosforylacja ddC i ddI do ich form TP była jednak znacznie mniej wydajna w PHA-PBM, co skutkowało około 5-krotnie i około 15-krotnie niższymi stosunkami odpowiednio ddCTP/dCTP i  ddATP /dATP w PHA-PBM niż w R-PBM .

Zbadano kolejność porównawczą indukowanego przez PHA wzrostu aktywności enzymów komórkowych: kinaza tymidynowa>>kinaza urydynowa>>kinaza deoksycytydynowa>>kinaza adenozynowa>> 5′-nukleotydaza.

Wnioskujemy, że AZT, ddC i ddI wywierają nieproporcjonalne działanie przeciwwirusowe w zależności od stanu aktywacji komórek docelowych, tj. ddI i ddC wywierają działanie przeciwwirusowe korzystniej w komórkach w spoczynku niż w komórkach aktywowanych, podczas gdy AZT preferencyjnie chroni aktywowane komórki przed zakażeniem HIV . Biorąc pod uwagę, że synteza prowirusowego DNA wirusa HIV-1 w spoczynkowych limfocytach rozpoczyna się na poziomach porównywalnych z aktywowanymi limfocytami, obecne dane powinny mieć praktyczne znaczenie w projektowaniu chemioterapii przeciw HIV, zwłaszcza chemioterapii skojarzonej.

Polimeryzacja z obejściem adduktu DNA przez polimerazę DNA Dpo4 Sulfolobus solfataricus: analiza i struktury krystaliczne produktów podstawienia wielu par zasad i przesunięcia ramki z adduktem 1,N2-etenoguaniną.

 1. ,N(2)-Etheno(epsilon)guanina jest mutagenną zmianą DNA pochodzącą z produktów utleniania lipidów, a także z niektórych chemicznych czynników rakotwórczych. Analiza elektroforetyczna w żelu produktów wydłużania startera przez polimerazę IV DNA Sulfolobus solfataricus P2 (Dpo4) wykazała preferencyjne włączenie A przeciwnego 3′-(1,N(2)-epsilon-G)TACT-5′, wśród czterech testowanych dNTP indywidualnie. Z matrycą 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′, zarówno G, jak i A zostały włączone.
 2. Gdy wydłużanie startera przeprowadzono w obecności mieszaniny wszystkich czterech dNTP, wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa-spektrometria masowa produktów wykazała , że ​​(przeciwieństwo 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′ ) głównym produktem był 5′-GTGA-3′, a drugorzędnym produktem był 5′-AGTGA-3′.
 3. Na matrycy 3′-(1,N(2)-epsilon-G)TACT-5′, następujące cztery produkty zostały zidentyfikowane za pomocą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej-spektrometrii masowej: 5′-AATGA-3′, 5′-ATTGA -3′, 5′-ATGA-3′ i 5′-TGA-3′. Rentgenowska struktura krystaliczna Dpo4 została rozwiązana (2,1 A) za pomocą szablonu startera i A umieszczonego w starterze tak, aby znajdował się naprzeciwko 1,N(2)-epsilon-G w matrycy 3′-(1,N( 2)-epsilon-G)TAK 5′.

 

Dodany A w podkładzie został sparowany w poprzek szablonu T z klasyczną geometrią Watsona-Cricka. Podobne struktury zaobserwowano w potrójnym kompleksie Dpo4-DNA-dATP i potrójnym kompleksie Dpo4-DNA- ddATP  , z d(d)ATP naprzeciwko matrycy T. Podobną strukturę zaobserwowano z ddGTP sąsiadującym ze starterem i naprzeciwko C obok 1,N(2)-epsilon-G w 3′-(1,N(2)-epsilon-G)CACT-5′. Doszliśmy do wniosku, że Dpo4 wykorzystuje kilka mechanizmów, w tym inkorporację A naprzeciwko 1,N(2)-epsilon-G, a także odmianę niewspółosiowości stabilizowanej przez dNTP, do generowania mutacji zarówno par zasad, jak i przesunięcia ramki.

Identyfikacja nieprocesowej aktywności telomerazy z komórek myszy.

Aktywność telomerazy zidentyfikowano w ekstraktach z kilku różnych mysich linii komórkowych. Dodanie telomerowych powtórzeń TTAGGG było specyficzne dla telomerowych starterów oligonukleotydowych i wrażliwe na wstępne traktowanie RNazą A.

W przeciwieństwie do setek powtórzeń zsyntetyzowanych przez enzymy telomerazy ludzkiej i Tetrahymena in vitro, mysia telomeraza zsyntetyzowała tylko jedno lub dwa powtórzenia TTAGGG na telomerycznych starterach.

Produkty obserwowane po wydłużeniu starterów z sekwencjami permutowanymi kołowo (TTAGGG)3 i po zakończeniu łańcucha  ddATP  lub ddTTP wskazywały, że mysia telomeraza zatrzymuje się po dodaniu pierwszej reszty dG w sekwencji TTAGGG.

Krótka długość produktów syntetyzowanych przez mysią telomerazę nie była spowodowana dyfuzyjnym inhibitorem w mysim ekstrakcie, ponieważ ludzka telomeraza nadal syntetyzowała długie produkty po zmieszaniu z mysią.

Eksperymenty z prowokacją starterów wykazały, że ludzki enzym syntetyzował długie powtórzenia TTAGGG procesowo in vitro, podczas gdy mysia telomeraza wydawała się być znacznie mniej procesywna. Identyfikacja krótkich produktów reakcji telomerazy w ekstraktach mysich sugeruje, że ekstrakty z innych organizmów również mogą generować tylko krótkie produkty. Wiedza ta może pomóc w identyfikacji aktywności telomerazy w organizmach, których aktywność nie została jeszcze wykryta.

Oporność na 2′,3′-dideoksycytydynę nadaną przez mutację w kodonie 65 odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1.

Wariant ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 oporny na zalcytabinę (2′,3′-dideoksycytydyna [ddC]) został wyselekcjonowany przez kolejne pasaże w obecności wzrastających stężeń ddC w hodowlach komórek jednojądrzastych krwi obwodowej.

Mutacja powodująca podstawienie lizyny do argininy została zauważona w kodonie 65 odwrotnej transkryptazy (RT) tego wirusa selekcjonowanego pod względem ddC. Sklonowany zmutowany wirus z tą mutacją kodonu 65 został skonstruowany przy użyciu nowego podejścia PCR do ukierunkowanej mutagenezy.

Charakterystyka tego wirusa potwierdziła, że ​​podstawienie RT Lys-65->>Arg było konieczne i wystarczające do czterokrotnego wzrostu stężenia hamującego ddC 50%, a także oporności na didanozynę (2′,3′-dideoksyinozynę [ddI]). ). Lys-65->>Arg i oporność wirusa na ddC i ddI również rozwinęła się podczas terapii w izolatach od jednego pacjenta leczonego ddC i dwóch pacjentów leczonych ddI.

Recombinant Synechococcus elongatus DNA polymerase III subunit beta (dnaN)

MBS1068244-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1250 EUR

Recombinant Synechococcus elongatus DNA polymerase III subunit beta (dnaN)

MBS1068244-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 915 EUR

Recombinant Synechococcus elongatus DNA polymerase III subunit beta (dnaN)

MBS1068244-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1040 EUR

Recombinant Synechococcus elongatus DNA polymerase III subunit beta (dnaN)

MBS1068244-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1100 EUR

Recombinant Synechococcus elongatus DNA polymerase III subunit beta (dnaN)

MBS1068244-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1185 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

20-abx112272 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx034389-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx034389-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

20-abx013541 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx025618-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx025618-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

20-abx000806 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx232740-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

20-abx325861 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx331767-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx112272-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx034389-100g Abbexa 100 µg 281.25 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx025618-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx232740-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx325861-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx325861-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx013541-100g Abbexa 100 µg 237.5 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx013541-10g Abbexa 10 µg 43.75 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Antibody

abx013541-200g Abbexa 200 µg 312.5 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) ELISA Kit

abx595785-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Lenti ORF clone of Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), mGFP tagged

RC208258L2 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), mGFP tagged

RC208258L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Recombinant Enterobacteria phage T3 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1162761-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 980 EUR

Recombinant Enterobacteria phage T3 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1162761-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 540 EUR

Recombinant Enterobacteria phage T3 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1162761-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 730 EUR

Recombinant Enterobacteria phage T3 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1162761-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 640 EUR

Recombinant Enterobacteria phage T3 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1162761-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 855 EUR

Recombinant Enterobacteria phage T7 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1230508-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 990 EUR

Recombinant Enterobacteria phage T7 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1230508-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 550 EUR

Recombinant Enterobacteria phage T7 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1230508-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 740 EUR

Recombinant Enterobacteria phage T7 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1230508-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 660 EUR

Recombinant Enterobacteria phage T7 Bacterial RNA polymerase inhibitor (2)

MBS1230508-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 865 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3)

MBS644771-02mL MyBiosource 0.2mL 695 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3)

MBS644771-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 2975 EUR

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2)

MBS643758-02mL MyBiosource 0.2mL 695 EUR

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2)

MBS643758-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 2975 EUR

Lenti ORF clone of Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), mGFP tagged

RC206204L2 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), mGFP tagged

RC206204L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Cell ELISA Kit

abx595785-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Cell ELISA Kit

abx595785-200g Abbexa 200 µg Ask for price

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Cell ELISA Kit

abx595785-50g Abbexa 50 µg 493.75 EUR

Lenti ORF clone of Ell (mGFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell)

MR209325L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (AP)

MBS6295270-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (AP)

MBS6295270-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (PE)

MBS6295280-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (PE)

MBS6295280-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (AP)

MBS6295281-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (AP)

MBS6295281-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (PE)

MBS6295291-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (PE)

MBS6295291-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

Human Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) ELISA Kit

abx387124-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

ELL3 (RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3, FLJ22637)

MBS6002214-005mg MyBiosource 0.05(mg 630 EUR

ELL3 (RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3, FLJ22637)

MBS6002214-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2680 EUR

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (APC)

MBS6295271-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (APC)

MBS6295271-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (APC)

MBS6295282-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (APC)

MBS6295282-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

Lenti ORF clone of Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), Myc-DDK-tagged

RC208258L1 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor RNA polymerase II (ELL), Myc-DDK-tagged

RC208258L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (FITC)

MBS6295273-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (FITC)

MBS6295273-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (FITC)

MBS6295284-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (FITC)

MBS6295284-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II (ELL) Blocking Peptide

20-abx162410 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Human RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA KIT

ELI-26107h Nova Lifetech 96tests 696 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL, Ell ELISA KIT

ELI-10006m Nova Lifetech 96tests 736 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL (ELL) ELISA Kit

abx521842-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA Kit

MBS9338647-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA Kit

MBS9338647-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA Kit

MBS9338647-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA Kit

MBS9338647-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA Kit

MBS9335748-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA Kit

MBS9335748-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA Kit

MBS9335748-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL, ELL ELISA Kit

MBS9335748-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Cat RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394039-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rat RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394053-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Rat RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394053-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Rat RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394053-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Rat RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394053-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

ELL (untagged)-Human elongation factor RNA polymerase II (ELL)

SC111065 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell2 (mGFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II 2 (Ell2)

MR215768L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Ell (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell)

MR209325L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), Myc-DDK-tagged

RC206204L1 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2), Myc-DDK-tagged

RC206204L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (Biotin)

MBS6295272-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL2, CT (ELL2, RNA polymerase II elongation factor ELL2) (Biotin)

MBS6295272-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (Biotin)

MBS6295283-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

ELL3, CT (ELL3, RNA polymerase II elongation factor ELL3) (Biotin)

MBS6295283-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

Cavy RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394040-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Duck RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394042-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394043-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Goat RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394045-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

20-abx112274 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 3 (ELL3) Antibody

abx030154-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 3 (ELL3) Antibody

abx030154-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

abx232741-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

20-abx215132 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

20-abx325195 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

abx112274-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 3 (ELL3) Antibody

abx030154-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

abx232741-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

abx325195-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 2 (ELL2) Antibody

abx325195-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 3 (ELL3) Antibody

abx375728-96tests Abbexa 96 tests 337.5 EUR

Lenti ORF clone of Ell (mGFP-tagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II (Ell), (10 ug)

RR205997L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL3, Ell3 ELISA KIT

ELI-27656m Nova Lifetech 96tests 736 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA KIT

ELI-47045h Nova Lifetech 96tests 696 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA KIT

ELI-47295h Nova Lifetech 96tests 696 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL2, Ell2 ELISA KIT

ELI-48151m Nova Lifetech 96tests 736 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL2 (ELL2) ELISA Kit

abx521844-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA Kit

MBS9339286-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA Kit

MBS9339286-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA Kit

MBS9339286-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA Kit

MBS9339286-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA Kit

MBS9337563-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA Kit

MBS9337563-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA Kit

MBS9337563-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL2, ELL2 ELISA Kit

MBS9337563-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA Kit

MBS9328874-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA Kit

MBS9328874-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA Kit

MBS9328874-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA Kit

MBS9328874-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Camel RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394038-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Camel RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394038-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Camel RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394038-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Camel RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394038-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Goose RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394044-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Horse RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394046-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Horse RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394046-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Horse RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394046-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Horse RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394046-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Mouse RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394049-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394049-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394049-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394049-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Sheep RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394054-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Sheep RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394054-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Sheep RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394054-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Sheep RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394054-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA Kit

MBS9325432-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA Kit

MBS9325432-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA Kit

MBS9325432-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL3, ELL3 ELISA Kit

MBS9325432-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Ell (GFP-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell)

MG209325 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL (GFP-tagged) - Human elongation factor RNA polymerase II (ELL)

RG208258 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Bovine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394035-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Bovine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394035-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Bovine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394035-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Bovine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394035-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Canine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394036-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Canine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394036-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Canine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394036-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Canine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394036-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Donkey RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394041-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Monkey RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394048-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Monkey RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394048-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Monkey RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394048-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Monkey RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394048-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Pigeon RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394050-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394052-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Lophopyrum elongatum DNA-directed RNA polymerase subunit alpha (rpoA)

MBS1430596-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1215 EUR

Recombinant Lophopyrum elongatum DNA-directed RNA polymerase subunit alpha (rpoA)

MBS1430596-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 870 EUR

Recombinant Lophopyrum elongatum DNA-directed RNA polymerase subunit alpha (rpoA)

MBS1430596-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1005 EUR

Recombinant Lophopyrum elongatum DNA-directed RNA polymerase subunit alpha (rpoA)

MBS1430596-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1045 EUR

Recombinant Lophopyrum elongatum DNA-directed RNA polymerase subunit alpha (rpoA)

MBS1430596-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1145 EUR

Recombinant Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL (Ell)

MBS1233647-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1460 EUR

Recombinant Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL (Ell)

MBS1233647-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1155 EUR

Recombinant Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL (Ell)

MBS1233647-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1220 EUR

Recombinant Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL (Ell)

MBS1233647-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1390 EUR

Recombinant Mouse RNA polymerase II elongation factor ELL (Ell)

MBS1233647-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1430 EUR

Recombinant Human RNA polymerase II elongation factor ELL (ELL)

MBS954307-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1475 EUR

Recombinant Human RNA polymerase II elongation factor ELL (ELL)

MBS954307-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1180 EUR

Recombinant Human RNA polymerase II elongation factor ELL (ELL)

MBS954307-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1235 EUR

Recombinant Human RNA polymerase II elongation factor ELL (ELL)

MBS954307-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1420 EUR

Recombinant Human RNA polymerase II elongation factor ELL (ELL)

MBS954307-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1455 EUR

Rat Elongation Factor RNA Polymerase II-Like 3 (ELL3) ELISA Kit

abx521848-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Lenti ORF clone of Ell2 (Myc-DDK-tagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II 2 (Ell2)

MR215768L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell (untagged ORF) - Rat elongation factor RNA polymerase II (Ell), (10 ug)

RN205997 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Ell (untagged) - Mouse elongation factor RNA polymerase II (Ell), (10ug)

MC202922 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

ELL2 (untagged)-Human elongation factor, RNA polymerase II, 2 (ELL2)

SC115584 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Chicken RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394037-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Hamster RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394047-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Hamster RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394047-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Hamster RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394047-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Hamster RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394047-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Porcine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394051-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Porcine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394051-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Porcine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394051-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Porcine RNA Polymerase II Elongation Factor ELL3 (ELL3) ELISA Kit

MBS9394051-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Zmutowany enzym RT kodonu 65 ulegający ekspresji zrekombinowanej był oporny na ddCTP i  ddATP  w testach bezkomórkowej polimerazy. Wyniki badań zmutowanych enzymów są zgodne z Lys-65->>Arg, co prowadzi do zmian w wiązaniu form trifosforanowych tych analogów nukleozydów do RT. Dane te mają znaczenie dla przyszłych badań nad opornością na ddC, szczególnie tych mających na celu określenie jej znaczenia klinicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *