Nasza misja

Chcemy zaspokajać potrzebę wiedzy o sposobach ochrony środowiska i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez gromadzenie, wytwarzanie i dystrybucję wartościowych informacji w sposób, który zadowala oraz integruje naszych darczyńców, sponsorów, partnerów, pracowników i woluntariuszy  oraz całą społeczność województwa śląskiego, wykorzystując przy tym innowacyjne metody przekazywania wiedzy.

Naszym celem jest ustawiczne podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, przede wszystkim mieszkańców województwa śląskiego , a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.

 

 

Nasze cele i sposoby ich realizacji

W okresie najbliższych 2 - 3 lat chcemy skoncentrować się na realizacji wybranych celów statutowych.

 

 

Uważamy, że głównym celem naszej Fundacji jest organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej oraz edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju  i  budowy społeczeństwa obywatelskiego, zaś celem pomocniczym: stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności

Nasze cele statutowe chcemy osiągać poprzez realizację następujących działań:

 

 1. Tworzenie i wdrażanie programów, planów, projektów w zakresie pozaszkolnej edukacji ekologicznej i  na rzecz zrównoważonego rozwoju docierających do szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia i aktywnej edukacji ekologicznej
 2. Publikowanie  na własnej stronie internetowej  informacji związanych ze stanem środowiska i zrównoważonym rozwojem  oraz   wykorzystywanie wortali i portali internetowych do rozpowszechniania informacji o działaniach naszej Fundacji.
 3. Produkcję wydawnictw książkowych, wydawnictw multimedialnych (płyty CD, oraz produkcję folderów, plakatów i broszur
 4. Organizowanie  konferencji i seminariów o zasięgu wojewódzkim,  szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w województwie śląskim
 5. Organizowanie konkursów ekologicznych, plastycznych, fotograficznych itp. oraz przedsięwzięć upowszechniających w społeczeństwie wiedzę ekologiczną  i zasady zrównoważonego rozwoju takich jak happeningi, festyny, biegi na orientację lub innych nietypowych  form edukacji,  w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 6. Współpracę w charakterze partnera w organizowaniu ogólnopolskich  akcji ekologicznych (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień bez Samochodu)
 7. Realizację w szkołach ekologicznych autorskich programów  typu: „Posadź swoje drzewo” (sadzenie drzew i krzewów), budowa arboretów  (opieka nad nowoutworzonymi przez uczniów terenami zielonymi do nauki przyrody wokół szkół)
 8. Organizowanie  systematycznej dystrybucji wydawnictw ekologicznych wśród szkół (prenumeraty)
 9. Działania w zakresie czynnej ochrony gatunkowej zwierząt (np. organizowanie budowy karmników i budek lęgowych dla ptaków w miastach, organizowanie dokarmiania ptaków w okresie zimowym, organizowanie grabienia i palenia liści kasztanowców zagrożonych szrotówkiem)
 10. Działania na rzecz budowy ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych, tablic informacyjnych  z zakresu  ochrony środowiska
 11. Działania na rzecz uruchamiania produkcji wybranych pomocy dydaktycznych wpływających na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oraz związanych z nimi działań edukacyjno – promocyjnych.
 12. Prowadzenie doradztwa dla organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju
 13. Tworzenie i wdrażanie  projektów  szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 14. Rozwój zaplecza dydaktycznego i bazy Fundacji służącej realizacji programów pozaszkolnej edukacji ekologicznej  i  na rzecz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry do realizacji tych programów
 15. Współpracę i organizowanie młodzieży i wolontariatu wspomagających  realizację  projektów w zakresie edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju
 16. Współpracę  z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową instytucjami naukowymi i podmiotami gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej
 17. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
 18. Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w szczególności
 • na rzecz ograniczenia niskiej emisji,
 • postępowania z odpadami komunalnymi,
 • tworzenia zielonych miejsc pracy oraz
 • innych działań istotnych  dla ochrony środowiska i z zrównoważonego rozwoju w województwie śląskim ;

wykorzystujących różnorodne narzędzia, w tym media i najnowsze techniki

 

 
 
 • kasztaniaki-baner.jpg